چکیده مبسوط جایگزین چکیده انگلیسی در مقالات شد.

چکیده مبسوط جایگزین چکیده انگلیسی در مقالات شد. برای دریافت فرمت چکیده مبسوط به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه شود.