تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (IDSER) - اخبار و اعلانات