نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌ آبیاری‌ بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 79-92]
 • آبیاری بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 13-26]
 • آبیاری تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به‌کار رفته در آبیاری بارانی عقربه‌ای1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 53-62]
 • آبیاری با پساب فاضلاب تأثیرات آبیاری با پساب فاضلاب شهر اهواز بر خصوصیات هیدرولیکی خاک [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 47-62]
 • آبیاری بارانی تأثیر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • آبیاری بارانی برنامه‌ریزی بهینه آبیاری بر اساس رابطۀ آب- عملکرد در چند رقم سویا [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 85-102]
 • آبیاری بارانی ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • آبیاری بارانی بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • آبیاری بارانی آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود-آبیاری ذرت [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 101-118]
 • آبیاری بارانی بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • آبیاری بارانی ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی عقربه ای (Center Pivot) ساخت داخل کشور و بررسی مشکلات فنی آن1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 27-48]
 • آبیاری تحت فشار برنامه ریزی پویا برای کنترل نوسانات فشار در ایستگاه های پمپاژ آبیاری مجهز به پمپ‌های دور متغیر [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 101-116]
 • آبیاری تکمیلی تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 97-112]
 • آبیاری جویچه ای بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • آبیاری جویچه‌ای بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • آبیاری جویچه‌ای ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 83-94]
 • آبیاری جویچه‌ای تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچة شبکة آبیاری دز [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 135-152]
 • آبیاری جویچه‌ای ارزیابی راندمان آبیاری جویچه‌ای تحت مدیریت‌های مختلف در منطقة مغان [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 13-30]
 • آبیاری جویچه‌ای تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 33-46]
 • آبیاری جویچه‌ای اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • آبیاری جویچه ای یک در میان تاثیر آبیاری جویچه ای با کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بر بازده مصرف آب و صفات کمی و کیفی چغندر قند در شرق استان اصفهان1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 15-26]
 • آبیاری جویچه­ای یک در میان تأثیر کم‌آبیاری به روش جویچه‌ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 19-32]
 • آبیاری زیرزمینی مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • آبیاری زیرسطحی سفالی ویژگی‌های هیدرولیکی کپسول‌های سفالی سامانه آبیاری زیرسطحی در سه بافت خاک‌ [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 57-72]
 • آبیاری سطحی برآورد پارامتریک جبهة پیشروی آب در آبیاری نواری خاک‌های سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت اولیة خاک [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 103-114]
 • آبیاری سنتی ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • آبیاری قطره‌ای اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 81-94]
 • آبیاری قطره‌ای نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • آبیاری قطره‌ای (تیپ) بررسی اثر کم‌آبیاری در روش‌های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • آبیاری قطره‌ای زیرسطحی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • آبیاری قطره‌ای زیرسطحی جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • آبیاری کرتی بررسی اثر کم‌آبیاری در روش‌های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 19-30]
 • آبیاری کم فشار ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • آبیاری متناوب بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 139-156]
 • آبیاری موضعی بررسی تاثیر روش آبیاری قطره‌ای و سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب در انگور [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 70-78]
 • آبیاری نواری تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچة شبکة آبیاری دز [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 135-152]
 • آب‌اندازی تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • آب باران تعیین مشخصه‌‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • آب برگشتی ارزیابی راندمان کل آبیاری و هیدرومدول واقعی با استفاده از روش بیلان آب (مطالعۀ موردی، دشت نازلوچای ارومیه) [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 125-142]
 • آب‌بها ارزیابی مؤلفه‌های مختلف مؤثر بر آب‌بها و ارزش اقتصادی آب در تولید مرکبات با سیستم‌های قطره‌ا‌ی (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 47-60]
 • آب پنیر رزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • آب تک‌لایه مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 81-94]
 • آبدهی ویژگی‌های هیدرولیکی کپسول‌های سفالی سامانه آبیاری زیرسطحی در سه بافت خاک‌ [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 57-72]
 • آب زیرزمینی کم عمق و شور بررسی میزان مشارکت آب زیرزمینی کم عمق با شوری‌های مختلف در تأمین نیاز آبی و عملکرد گیاه ذرت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 31-44]
 • آب زلال بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 99-116]
 • آب سطحی آلوده برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 15-26]
 • آبشستگی ابعاد حفرۀ آبشستگی پایین دست حوضچۀ آرامش از نوع پرش هیدرولیکی با بستر پوشیده از المان‌های شش‌پایه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 105-118]
 • آبشستگی ارزیابی نتایج تجربی و عددی فرسایش بستر پیرامون پایه‌های پل با مقاطع هندسی مختلف [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 19-36]
 • آبشستگی اثر دبی انحرافی، شکل دهانۀ آبگیر، توپوگرافی و زبری بستر بر ابعاد جداشدگی جریان و تنش برشی در آبگیر جانبی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 113-126]
 • آبشستگی پاییندست بررسی آزمایشگاهی تأثیر رس و نانو رس مونت موریلونیتی بر کاهش آبشستگی در پایین دست صفحات مشبک [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 1-16]
 • آبشستگی موضعی بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین‌دست کف‌بند [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 17-28]
 • آبشستگی موضعی تخمین عمق چاله‌ آبشستگی پایه‌ پل در سازه‌های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-36]
 • آبشستگی موضعی تأثیر ارتفاع سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهۀ 90 درجه بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 51-66]
 • آبشستگی موضعی کاربرد پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل با دماغه گرد [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 113-128]
 • آبشستگی موضعی مدل‌سازی فیزیکی آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق منفرد و دوتائی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • آبشستگی موضعی بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 99-116]
 • آب‌شستگی موضعی تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 37-50]
 • آب‌شستگی موضعی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ابعاد اجسام شناور بر مقدار آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه قائم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 35-52]
 • آب‌شستگی موضعی بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌ کنترل تراز بستر سطح شیب‌دار [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 51-68]
 • آبشکن بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • آبشکن بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 145-162]
 • آبشکن L شکل مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 33-50]
 • آبشکن T شکل مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 33-50]
 • آبشکن ساده مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 33-50]
 • آبشکن‌های سری مطالعه آزمایشگاهی تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن بر تغییرات زمانی آبشستگی پیرامون آنها [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 33-50]
 • آبشویی اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 65-80]
 • آبشویی رسوب شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 51-64]
 • آبشویی نیترات آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود-آبیاری ذرت [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 101-118]
 • آبگیر بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 145-162]
 • آبگیری بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 1-16]
 • آبگیر جانبی بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • آبگیر جانبی 90 درجه مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویة 90 درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 49-68]
 • آبگیر کفی بررسی عوامل موثر بر آبگذری جریان از آبگیر کفی با محیط متخلخل در شرایط آب زلال [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 17-30]
 • آب‌ گرم تأثیر آب گرم، اتانول و بخار اسیداستیک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی میوه هلو رقم البرتا (Prunus persica Batsch var elberta) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 59-72]
 • آبگیر نیرپیک مقایسه عملکرد آبگیرهای مدول نیرپیک با سامانۀ توزیع تناسبی (لت) در فرآیند تحویل آب تحت نوسانات دبی ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده رود) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-16]
 • آبگیرهای جانبی تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 55-70]
 • آب‌ مصرفی‌ افزایش بهره‌وری آب آبیاری ارقام برنج در اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 61-74]
 • آب مصرفی کشاورزی برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-32]
 • آب‌های سطحی آلوده برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • آب‌های غیر متعارف بررسی تاثیر کاربرد فاضلاب تصفیه ‌شده شهری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 65-78]
 • آرایش شکاف افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخزن سد با استفاده از سازه اتاقک رسوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • آرایش شمع مطالعه آزمایشگاهی تاثیر حضور اجسام شناور بر عمق آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه کج مستقر روی سرشمع [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 57-76]
 • آرایش کاشت بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • آرایش کاشت اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 81-94]
 • آرد گندم مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • آرد مالت مقایسه تأثیر آرد مالت گندم و جو بدون پوشینه بر ویژگی‌های کیفی نان بربری [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 41-50]
 • آرد مالت گندم‌ تأثیر افزودن سبوس خیس شده‌، آرد مالت گندم‌، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 97-108]
 • آرماشین ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • آزمایش آزمایشگاهی کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 111-130]
 • آزمایش برش مستقیم بررسی اثر قطر ریشه درخت بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 53-69]
 • آزمایش تحکیم بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • آزمایش‌های مکانیکی بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • آزمون برشی تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • آزمون حسی تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • آزمون غیر مخرب طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • آزمون فشاری بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 115-126]
 • آزمون فشاری بررسی و تعیین خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی میوه شلیل [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 57-66]
 • آزمون فشار تک محوری تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • آزمونگر چرخ طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمونگر چرخ [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-22]
 • آزمون نشت ارزیابی مسائل فنی و اجرایی ژئوممبران جهت پوشش مخازن آب [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 15-28]
 • آزمون نفوذسنجی تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • آسیاب کردن بررسی و مدلسازی فرایند جذب آب در دماهای مختلف و تأثیر آن بر آسیاب کردن هسته خرما [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 97-108]
 • آسیب مکانیکی بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل و نقل جاده‌ای‏ [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • آسپارتام بررسی اثر استفاده از شیرین‌کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • آستانة رواناب تعیین مشخصه‌‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • آستانه انتهایی بررسی پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی و کنترل پرش با آستانة انتهایی لبه پهن [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-54]
 • آستانه پلکانی روزنه دار بررسی آزمایشگاهی تأثیر آستانۀ پلکانی روزنه دار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-98]
 • آستانه‌گذاری پوسته‌ای شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه‌گذاری پوسته‌ای [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 13-26]
 • آستانۀ استغراق تحلیل آبگذری و شرایط جریان در سرریزهای دریچه‌دار کشویی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 17-36]
 • آسه‌سولفام K بررسی اثر استفاده از شیرین‌کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • آشفیگی جریان بررسی اثر تغییر طول سرریز جانبی واقع در کانال های U شکل بر سطح آزاد و الگوی جریان با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 127-142]
 • آفات انباری اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]
 • آفات انباری بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و برودتی به‌منظور ضدعفونی دو رقم خرمای پیارم و زاهدی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 45-56]
 • آفتابگردان روغنی توزیع اندازة فندقة آفتابگردان ارقام روغنی و تأثیر آن روی ویژگی‌های کمی و کیفی روغن استحصالی [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 103-116]
 • آفلاتوکسین بررسی تأثیر روش‌های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی و ارگانولپتیکی گردو و تغییر میزان آفلاتوکسین آن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]
 • آکوستیک تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • آکوستیک تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • آلاینده‌ها توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • آلوچه تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • آلودگی خاک بررسی تاثیر کاربرد فاضلاب تصفیه ‌شده شهری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 65-78]
 • آلودگی قارچی تأثیر غوطه‌وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 69-82]
 • آلودگی قارچی بررسی تأثیر ورقه‌های گریپ‌گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 1-16]
 • آلودگی‌قارچی تأثیر آب گرم، اتانول و بخار اسیداستیک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی میوه هلو رقم البرتا (Prunus persica Batsch var elberta) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 59-72]
 • آماده‌سازی تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • آمار ناپارامتری تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به‌کار رفته در آبیاری بارانی عقربه‌ای1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 53-62]
 • آمونیم بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 31-48]
 • آنالیز ابعادی نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • آنالیز ابعادی بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 70-80]
 • آنالیز ابعادی بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 99-112]
 • آنالیز تک عمقی مقایسه روش‌های نفوذسنج گلف و دیسک مکشی در اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-16]
 • آنالیز جداسازی طیفی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • آنالیز چندمتغیره بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • آنالیز خطا بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه‌های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعۀ موردی: بستر رودخانۀ کردان) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 57-78]
 • آنالیز دو عمقی اثر افزایش عمق استغراق ثانویه در بهبود دقت اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش دو عمقی گلف [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 125-136]
 • آنالیز دو عمقی مقایسه روش‌های نفوذسنج گلف و دیسک مکشی در اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-16]
 • آنتی اکسیدان رزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • آنتوسیانین اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • آهک معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • آهک تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 45-60]

ا

 • ابرجاذب تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-18]
 • ابزار خاک ورز مطالعه فولاد سادة کربنی 45 CK جهت استفاده ابزار خاک ورز1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 15-26]
 • ابزار خاک‌ورزی مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان‌دار یک‌طرفة سه خیش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-16]
 • ابعاد هندسی تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • ابعاد هندسی مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 57-72]
 • اتانول تأثیر آب گرم، اتانول و بخار اسیداستیک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی میوه هلو رقم البرتا (Prunus persica Batsch var elberta) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 59-72]
 • اتصال سه نقطه طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • اتلاف انرژی مطالعۀ آزمایشگاهی راندمان استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگره ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 59-74]
 • اتیلن تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام‌های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • اتمایزر دوار چرخی اندازه‌گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک‌کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • اتمسفر اصلاح شده بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • اتمسفر اصلاح‌شده اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]
 • اتمسفر اصلاح‌شده تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • اتوماسیون گلخانه کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت دوم - آزمون و بررسی عملکرد سیستم1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 21-38]
 • اثر مقیاس اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 119-136]
 • اجزای عملکرد بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 79-92]
 • اجزای هزینه آب ارزیابی مؤلفه‌های مختلف مؤثر بر آب‌بها و ارزش اقتصادی آب در تولید مرکبات با سیستم‌های قطره‌ا‌ی (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 47-60]
 • اجسام شناور مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ابعاد اجسام شناور بر مقدار آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه قائم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 35-52]
 • اختلاط بررسی اختلاط مالت منابع غلاتی جهت استفاده در صنایع پخت و تولید نوشابه‌های مالتی غیر الکلی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 55-70]
 • اختلالات هیدرولیکی تدوین شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی شبکه آبیاری بیله‌وار در شرایط مختلف بهره‌برداری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 115-132]
 • ادوات خاک‌ورزی مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک‌ورزی مورد استفاده در سله‌شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 93-104]
 • ادوات خاک‌ورزی ترکیب اطلاعات در نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب بهینه ادوات خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 93-108]
 • ادوات خاک‌ورزی مقایسه روش‌های مختلف تهیه بستر بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از گندم [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 19-32]
 • ادوات مرکب بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]
 • اراضی جنوب تهران برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 15-26]
 • اراضی کشاورزی جنوب تهران برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • ارتعاش تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • ارتفاع آب بالادست تعیین ضریب دبی سرریز کنگره ای مستطیلی در اثر شیب وجه‌های با‌لا‌دست و پایین دست [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 83-98]
 • ارتفاع تیغه‌ها شبیه‌سازی عددی جریان سه‌بعدی در آبگیر مدول تیغه‌ای [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 101-116]
 • ارتفاع سرریزهای مستغرق تأثیر ارتفاع سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهۀ 90 درجه بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 51-66]
 • ارزیابی ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • ارزیابی ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]
 • ارزیابی ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 47-58]
 • ارزیابی ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی عقربه ای (Center Pivot) ساخت داخل کشور و بررسی مشکلات فنی آن1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 27-48]
 • ارزیابی کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 111-130]
 • ارزیابی آسیب‌ توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند‌‌‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • ارزیابی اقتصادی بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • ارزیابی اقتصادی مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 85-100]
 • ارزیابی حسی تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • ارزیابی حسی ارزیابی زنده‌مانی و تأثیر‏ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی‌های پنیر کوزه (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 113-120]
 • ارزیابی حسی تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه‌‌دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]
 • ارزیابی عملکرد تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی شبکه‌های آبیاری به‌روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • ارزیابی عملکرد تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کننده‌ میزان محافظه‌کاری [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 37-56]
 • ارزیابی فنی ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 73-84]
 • ارزش‌آب ارزیابی مؤلفه‌های مختلف مؤثر بر آب‌بها و ارزش اقتصادی آب در تولید مرکبات با سیستم‌های قطره‌ا‌ی (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 47-60]
 • ارزش تولید نهایی آب ارزیابی مؤلفه‌های مختلف مؤثر بر آب‌بها و ارزش اقتصادی آب در تولید مرکبات با سیستم‌های قطره‌ا‌ی (مطالعه موردی) [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 47-60]
 • ارقام بررسی راهکارهای افزایش عمر انبارمانی و کاهش ضایعات بعضی از ارقام انگور ایران [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 31-50]
 • ارقام برنج بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در منطقه خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 81-96]
 • ارقام برنج‌ افزایش بهره‌وری آب آبیاری ارقام برنج در اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 61-74]
 • ارگونومی تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • ایزوله پروتئینی بهینه‌سازی شرایط استخراج و ترسیب در تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 129-138]
 • اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • استان البرز انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • استاندارد ISO تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • استان فارس بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 113-130]
 • استان کرمانشاه توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند‌‌‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • استحصال روغن اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • استحصال و جمع‌آوری تعیین مشخصه‌‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • استخراج استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفالة برخی از ارقام تجارتی چغندرقند [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 103-114]
 • استخر بتنی ارزیابی مسائل فنی و اجرایی ژئوممبران جهت پوشش مخازن آب [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 15-28]
 • استغراق محلی بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • استفادة تلفیقی مدیریت بهینه بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • ایستگاه پمپاژ بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • ایستگاه پمپاژ مدلسازی دینامیک پمپ های دور متغیر در سامانه‌های آبیاری تحت‌ فشار با رویکرد به تحلیل مصرف انرژی (مطالعۀ موردی: سامانۀ آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 143-160]
 • ایستگاه مرجع محاسبۀ میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی غیرمرجع در ایران1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 67-84]
 • استهلاک انرژی بررسی پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی و کنترل پرش با آستانة انتهایی لبه پهن [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-54]
 • استهلاک انرژی بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 47-62]
 • استهلاک انرژی بررسی استهلاک انرژی جریان گذرنده از روی سرریز کلید پیانویی با کلید خروجی مانع دار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 77-92]
 • استهلاک انرژی بررسی آزمایشگاهی تأثیر آستانۀ پلکانی روزنه دار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-98]
 • اسیداستیک تأثیر آب گرم، اتانول و بخار اسیداستیک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی میوه هلو رقم البرتا (Prunus persica Batsch var elberta) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 59-72]
 • اسید استیک استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 165-180]
 • اسید اولئیک بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • اسید پیروویک اثر شرایط گوناگون خشک کردن بر ویژگی‌های کیفی ورقه‌های سیر خشک1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 31-46]
 • اسید چرب آزاد بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک‌کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 1-16]
 • اسید سیتریک کنترل قهوه‌ای شدن آنزیمی برگه‌‌های گلابی با استفاده از اسید سیتریک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • اسیدفیتیک‌ تأثیر افزودن سبوس خیس شده‌، آرد مالت گندم‌، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 97-108]
 • اسمز- اولتراسوند اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • اصفهان تأثیرات کم‌آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای در منطقه اصفهان1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 71-84]
 • اصفهان‌ بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 79-92]
 • اصلاحات فیزیکی و مدیریتی توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم‌ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • اصلاح خصوصیات تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • اصلاح دانه بندی بررسی تغییرات اصلاح دانه‌بندی روی رفتار تحکیمی خاک‌های درشت‌دانۀ رس‌دار [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 67-80]
 • اعتمادپذیری بررسی عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری درودزن در دو نیاز آبی مختلف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 127-142]
 • اعتمادپذیری تحویل آب معرفی و بررسی شاخص مجموع عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • افت انرژی ارزیابی و تحلیل حساسیت معادلات افت اصطکاکی جریان با سطح آزاد درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 41-58]
 • افت انرژی تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 27-40]
 • افت انرژی بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 95-110]
 • افت بار در لوله اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • افت برداشت بررسی تأثیر روش‌های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-106]
 • افت سطح ایستابی ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • افت فشار طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • افت فشار استاتیک اندازه‌گیری مقاومت تودة سیب‌زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 43-54]
 • افت کمباین پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • افت وزن اثر طول مدت و شرایط نگهداری بر افت وزنی و ویژگیهای کیفی توده‌های سیر استان همدان1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 49-62]
 • افزودنی های بتن ارزیابی تأثیر نانوسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت سایندگی بتن در سازه های آبی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 145-158]
 • اکسترودر تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • اکستنسوگرافی خمیر مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • اکسیژن محلول بررسی خودپالایی جریان‌های رودخانه‌ای با توسعه و کاربرد مدل‌های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • اکسیژن محلول مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 1-22]
 • الک ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • الکترواسمز طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 117-136]
 • الکتروشیمی- اسمز جابه‌جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 23-36]
 • الگوی جریان بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 1-18]
 • الگوی جریان شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل STAR-CCM+ [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-44]
 • الگوی جریان بررسی عددی تأثیر زاویه تلاقی بر دینامیک جریان در تلاقی کانال‌های همکف و غیرهمکف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 53-68]
 • الگوی جریان مدل‌سازی فیزیکی آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق منفرد و دوتائی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 83-98]
 • الگوی جریان بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 1-16]
 • الگوی جریان هوا مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه‌صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • الگوی جریان و رسوب ورودی به دهانه آبگیر مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویة 90 درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 49-68]
 • الگوریتم تکامل تفاضلی استفاده الگوریتم تکامل تفاضلی در بهینه سازی و مدل سازی تلفیقی هیدرولیک و منابع آب (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ایران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 17-34]
 • الگوریتم تنظیم بیزی پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • الگوریتم جستجوی گرگ تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده) [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • الگوریتم خفاش معرفی مقطع چرخزاد وارونه به منظور طراحی بهینه کانال ها با استفاده از هوش مصنوعی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 53-70]
 • الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • الگوریتم ژنتیک توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند‌‌‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی برنامه تخصیص آب در شبکه‌ آبیاری بیله‌وار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-16]
 • الگوریتم لونبرگ- مارکوارت پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • الگوریتم‌های فرا ابتکاری بهینه‌سازی طول و ارتفاع سرریز اوجی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدل رگرسیون (مطالعه موردی سرریز سد بالارود) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-56]
 • الگوریتم‌های فراکاوشی بهره‌برداری بهینه از سیستم مخازن حوزۀ آخیز کرخه با استفاده از الگوریتم جستجوی موجودات همزیست (SOS) [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 69-86]
 • الگوی کاشت بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • الگوی کشت بهینه‌سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم‌آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-52]
 • الگوی کشت برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 15-26]
 • الگوی کشت بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • المان شش پایه ابعاد حفرۀ آبشستگی پایین دست حوضچۀ آرامش از نوع پرش هیدرولیکی با بستر پوشیده از المان‌های شش‌پایه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 105-118]
 • المانهای مجزا شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی مواد دانه ای کشاورزی در محیط های گسسته با ارائه مدلی با المانهای مجزا1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 81-96]
 • ایمازالیل اثرات کاربرد محلول‌های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 65-78]
 • ایمنی تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • امواج تپی طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • امواج ضربه ای مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 35-50]
 • امواج فراصوت تاثیر امواج فراصوت بر بعضی خواص نشاسته سیب‌زمینی و گندم [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 95-108]
 • انار تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 61-72]
 • انار دانه تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • انبارداری تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • انبارداری اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته‌بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • انبارداری اثر پرتوهای بتا بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی طی انبارداری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]
 • انبارداری بررسی اثر مصرف کودهای نیتروژن‌دار و پتاسیم‌دار بر تغییرات کیفی سیب‌زمینی در دورة انبارداری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 39-50]
 • انبارداری بررسی اثر کم آبیاری درکمیت، کیفیت و قابلیت نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 19-30]
 • انبار سرد تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • انبارمانی اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • انبارمانی تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • انبارمانی اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 61-72]
 • انبارمانی تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • انبارمانی برنج بررسی روند تغییرات فیزیکوشیمیایی ارقام متداول برنج ایرانی و تأثیر مدت زمان انبارمانی بر آن [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]
 • انباره خاک طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه آزمونگر چرخ [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 1-22]
 • انتقال آب استفاده الگوریتم تکامل تفاضلی در بهینه سازی و مدل سازی تلفیقی هیدرولیک و منابع آب (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ایران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 17-34]
 • انتقال آب و املاح ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 13-30]
 • انتقال املاح شبیه‌سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]
 • انتقال مومنتم مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-104]
 • انتقال نیترات و آمونیوم اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • انتقال هیدرودینامیکی توان بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 127-136]
 • انتقال و توزیع آب کاربرد الگوریتم کنترل کلاسیک PID در تنظیم سطح آب کانال اصلی شبکه آبیاری البرز [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 17-32]
 • انجیر نیمه‌مرطوب اثر استفاده از فناوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده (MAP) بر عمر ماندگاری انجیر نیمه‌مرطوب منطقۀ استهبان [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 57-70]
 • اندازة دانه توزیع اندازة فندقة آفتابگردان ارقام روغنی و تأثیر آن روی ویژگی‌های کمی و کیفی روغن استحصالی [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 103-116]
 • اندازة ذره بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین‌دست کف‌بند [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 17-28]
 • اندازه جعبه بررسی راهکارهای افزایش عمر انبارمانی و کاهش ضایعات بعضی از ارقام انگور ایران [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 31-50]
 • اندازه گیری تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه‌های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 17-34]
 • اندازه گیری تحلیل آبگذری و شرایط جریان در سرریزهای دریچه‌دار کشویی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 17-36]
 • اندازه‏گیری تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و رابطه بده دریچه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 17-38]
 • اندازه گیری جریان مطالعۀ هیدرولیک جریان در سازۀ ترکیبی سرریز- دریچه با سرریز مرکب دایره‌ای– ذوزنقه‌ای- مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-112]
 • اندازه گیری جریان محاسبه بده سرریز جانبی لبه پهن ذوزنقه‌ای در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 1-12]
 • اندازه‌گیری جریان مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 57-72]
 • اندازۀ رسوب تعیین دانه‌بندی مصالح سطحی آبراهه‌ها در دو حالت خشک و تر با استفاده از فناوری پردازش تصویر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیرچ کرمان) [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 33-52]
 • انرژی تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج1 (بررسی موردی در استان گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 67-80]
 • انرژی‌ تجدیدپذیر توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • انرژی شکست بررسی خواص مکانیکی سه نوع گردوی پر مصرف ایرانی تحت بارگذاری استاتیکی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 87-102]
 • انرژی فعال‌سازی تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 109-154]
 • انرژی کندن دانه عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 49-58]
 • انرژی مخصوص بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 13-26]
 • انرژی مخصوص بررسی اثر تغییر طول سرریز جانبی واقع در کانال های U شکل بر سطح آزاد و الگوی جریان با استفاده از شبیه‌سازی عددی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 127-142]
 • انرژی مصرفی تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • انرژی-مومنتم تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه‌های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 17-34]
 • انسداد بررسی آزمایشگاهی اثر تجمع اجسام شناور بر مشخصات هیدرولیکی سرریز تاج دندانه‌ای تحت سیستم آزمایش تجمعی [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 15-32]
 • انسداد فیزیکی بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • انگور بررسی راهکارهای افزایش عمر انبارمانی و کاهش ضایعات بعضی از ارقام انگور ایران [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 31-50]
 • انگور تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • انگور بررسی تاثیر روش آبیاری قطره‌ای و سطوح مختلف آب بر عملکرد و کارایی مصرف آب در انگور [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 70-78]
 • انگور بررسی تأثیر ورقه‌های گریپ‌گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 1-16]
 • انگور ترکمن بررسی کیفیت و عمر انباری ارقام انگور ترکمن و مقایسه آن با رقم‌های محلی [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • اولترافیلتراسیون تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]

ب

 • بیاتی تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • بیاتی بررسی کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • بیاتی و انبارمانی نان حجیم مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • بادام تعیین مشخصه‌‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • بادام شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • بادام‌زمینی طراحی، ساخت، و ارزیابی پوست‌کن بادام‌زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-14]
 • بادام کاغذی اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]
 • بادام نیمه سنگی اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]
 • بار آبی مقایسه روش‌های نفوذسنج گلف و دیسک مکشی در اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-16]
 • باران تعیین مشخصه‌‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • بار رسوبی معلق اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • بارگذاری شبه استاتیکی بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • بار معلق جریان تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 55-70]
 • بازده بررسی عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری درودزن در دو نیاز آبی مختلف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 127-142]
 • بازده آبیاری بررسی شاخص‌های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 33-46]
 • بازده جمع‌کننده طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی‌های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]
 • بازده کاربرد آبیاری تحلیل بازده آبیاری سطحی در مزارع غیر یکپارچة شبکة آبیاری دز [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 135-152]
 • بازده کل ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • بازده مجموع انرژی بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • بازده مصرف آب تاثیر آبیاری جویچه ای با کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بر بازده مصرف آب و صفات کمی و کیفی چغندر قند در شرق استان اصفهان1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 15-26]
 • باسیلوس سابتیلیس تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]
 • بافت اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • بافت خاک تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • بافت خاک بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 17-34]
 • بافت محصولات کشاورزی مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • باکتری اسید لاکتیک بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • باکتری‌های پروبیوتیک شناسایی مولکولی باکتری‌های با پتانسیل پروبیوتیکی جداسازی شده از محصولات لبنی سنتی آذربایجان بر اساس ژن 16S rDNA [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 51-62]
 • باکتری‌های لاکتیکی جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • بتن بررسی علل تخریب بتن در پوشش کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی در دشت همدان- بهار) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 81-92]
 • بتن گوگردی مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • بی‌خاک‌ورزی ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • بی‌خاک‌ورزی تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • بی‌خاک‌ورزی اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • بی‌خاک‌ورزی منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • بی‌خاک‌ورزی ساخت و ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات در سیستم بی‌خاک‌ورزی مجهز به شیار بازکن فعال [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 69-80]
 • بی‌خاک‌ورزی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه‌کاری در منطقه شاوور خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 89-100]
 • بذر تأثیر سیال‌سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 101-116]
 • بذر خیسیده هندوانه ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 105-118]
 • بذرکار ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 105-118]
 • بذر گندم ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • برآورد سیلاب برآورد دبی‌های سیلابی بر اساس خصوصیات هندسی و هیدرولیکی مقاطع رودخانه1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 111-128]
 • برداشت تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 41-54]
 • برداشت پیاز بررسی امکان استفاده از پیازکن میله‌ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • برداشت مکانیزه برنج مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 73-86]
 • بررسی آزمایشگاهی ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 133-148]
 • برش بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • برگة گلابی کنترل قهوه‌ای شدن آنزیمی برگه‌‌های گلابی با استفاده از اسید سیتریک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • برنامه‌ریزی آبیاری بیلان آب خاک و عملکرد محصول گندم با استفاده از مدل شبیه‌سازی AquaCrop (مطاله موردی در شبکه آبیاری آبشار اصفهان) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 19-34]
 • برنامه ریزی بهینه تحویل آب کاربرد مدل تابع جریان در بهینه سازی نیروی انسانی مورد استفاده در بهره برداری از شبکه های آبیاری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 87-100]
 • برنامه ریزی ژنتیک(GEP) مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره‌های جانبی در شرایط جریان آزاد با استفاده ازروش‌های یادگیری ماشینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 107-122]
 • برنامه‌ریزی منابع آب برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • برنج ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • برنج مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 73-86]
 • برنج تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 101-114]
 • برنج تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • برنج ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]
 • برنج بررسی تأثیر روش‌های مختلف برداشت بر مقدار ضایعات دو رقم برنج در استان خوزستان [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 89-106]
 • برنج بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • برنج تاثیر دور توپی و موقعیت تیغه برکیفیت برنج در سفید‌کن تیغه‌ای بهینه‌شده [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 137-150]
 • برنج تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • برنج بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 79-92]
 • برنج اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه‌کاری در منطقه شاوور خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 89-100]
 • برنج بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • برنج خزر تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج1 (بررسی موردی در استان گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 67-80]
 • برنج سفید بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • برنج قهوه‌ای بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • برنج قهوه‌ای مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 85-100]
 • بزرک مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • بستر بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • بستر زبر مصنوعی بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 129-144]
 • بستر سیال تأثیر سیال‌سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 101-116]
 • بستر شیب‌دار حل تحلیلی معادله جریان متلاطم درون آبخوان آبرفتی با تغذیه یکنواخت سطحی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 111-124]
 • بسترهای پشته‌ای مقایسة کشت پشته‌ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ پشته‌ها به روش کم‌خاک‌ورزی برای کاشت ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 27-40]
 • بسته بندی تاثیر ضخامت فیلم ، آرایش میوه (یک لایه یا دو لایه)، و اندازه بسته بندی ‏‎‎‎بر عمر ‎انباری ‎زردآلو1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 125-138]
 • بسته‌بند عمل‏آوری مکانیزة کاه با اوره و مقایسة آن با شیوه رایج عمل‏آوری کاه در کشور [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 141-154]
 • بسته‌بندی بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • بسته‌بندی بررسی کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 51-60]
 • بسته‌بندی اثرات بسته‌بندی و جاذب اتیلن بر عمر انبارمانی و خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • بسته‌بندی بررسی اثرات گرمادرمانی، ضدعفونی و بسته بندی بر روی عمر انبارمانی میوة موز رقم کاوندیش1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 39-52]
 • بسته‌بندی سیب تأثیر نوع بسته بندی و پرمنگنات پتاسیم برکیفیت و عمر انبارمانی سه رقم سیب در سردخانه1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 143-156]
 • بیش‌باری طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • بعد فرکتالی پیش‌بینی منحنی مشخصه رطوبتی با استفاده از منحنی دانه‌بندی خاک [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 63-80]
 • بقایای برنج تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • بقایای گندم تأثیر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره‌وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • بیکربنات سدیم تأثیر غوطه‌وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 69-82]
 • بیلان انرژی نسبت بوون جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • بینایی ماشین شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه‌گذاری پوسته‌ای [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 13-26]
 • بینایی ماشین برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • بنتونیت بررسی کاربرد بنتونیت در سد زیرزمینی به کمک مدل آزمایشگاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 99-112]
 • بند انحرافی مطالعه آزمایشگاهی ساختار الگوی جریان انحرافی به دهانه آبگیر جانبی با زاویة 90 درجه و مقدار رسوب ورودی به آن در بندهای انحراف آب [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 49-68]
 • بهبود بهره برداری کاربرد الگوریتم کنترل کلاسیک PID در تنظیم سطح آب کانال اصلی شبکه آبیاری البرز [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 17-32]
 • بهترین نقطۀ کارکرد مدلسازی دینامیک پمپ های دور متغیر در سامانه‌های آبیاری تحت‌ فشار با رویکرد به تحلیل مصرف انرژی (مطالعۀ موردی: سامانۀ آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 143-160]
 • بهره برداری بررسی عملکرد سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز در بهره برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان های جریان ورودی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 137-152]
 • بهره برداری بررسی میزان تأثیر بهره‌گیری از راهکارهای غیرسازه‌ای در بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان‌های جریان ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده‌رود) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 33-50]
 • بهره برداری تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • بهره‌بردار ارزیابی طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 37-50]
 • بهره‌برداری ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متأثر از نوسانات ورودی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 75-92]
 • بهره برداری سازه های آبگیر کاربرد مدل تابع جریان در بهینه سازی نیروی انسانی مورد استفاده در بهره برداری از شبکه های آبیاری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 87-100]
 • بهره‌وری بررسی تأثیر نظام‌های بهره‌برداری خدماتی و خصوصی از ماشین و مساحت زمین زراعی بر شاخص‌های مکانیزاسیون محصول کلزا در فریدون‌شهر اصفهان [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 69-80]
 • بهره‌وری آب افزایش بهره‌وری آب (WP) و تعیین مقدار و زمان بهینة تک‌آبیاری برای کلزای بهارة دیم [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • بهره‌وری آب تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری در کشت خشکه‌کاری برنج1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 99-110]
 • بهره‌‌وری آب بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • بهره وری آب آبیاری مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • بهره‌وری از آب مصرفی تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 97-112]
 • بهره‌وری مصرف آب تأثیر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره‌وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • بهره‌وری مصرف سوخت بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • بهسازی توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • بهسازی شبکه‌های آبیاری توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم‌ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • بهینه سازی روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • بهینه سازی تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 97-112]
 • بهینه سازی مقایسه کارایی الگوریتم های دسته ماهی های مصنوعی، تکامل ترکیبی مجموعه ها و نورد شبیه سازی شده در بهینه سازی مقطع سدهای خاکی (مطالعۀ موردی سد برزک) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 97-112]
 • بهینه سازی استفاده الگوریتم تکامل تفاضلی در بهینه سازی و مدل سازی تلفیقی هیدرولیک و منابع آب (مورد مطالعاتی: فلات مرکزی ایران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 17-34]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر رودخانه‌ها1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 143-158]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • بهینه‌سازی تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده) [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • بهینه‌سازی تخصیص آب مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش‌های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده‌رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • بهینه‌سازی توزیع آب بهینه‌سازی برنامه تخصیص آب در شبکه‌ آبیاری بیله‌وار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-16]
 • بوجاری ارزیابی و تعیین بازده ماشین‌های بوجاری بذر گندم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 69-80]
 • بودجه‌بندی جزیی تحلیل اقتصادی مدیریت کم‌آبیاری در کشت خشکه‌کاری برنج1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 99-110]
 • بودجه بندی جزئی تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 97-112]
 • بیوماس ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]

پ

 • پی‌آب تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • پی آبرفتی مدلسازی عددی رفتار جریان نشت از پی های نفوذپذیر آبرفتی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 85-100]
 • پایداری اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • پایداری حرارتی بررسی اثر استفاده از شیرین‌کننده آسه‌سولفام K بر ماندگاری و پایداری حرارتی آسپارتام در نوشابه رژیمی نوع کولا [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 83-96]
 • پایداری ساحل رودخانه اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 77-94]
 • پایداری شیب بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • پارامتر مقیاس بندی بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 17-34]
 • پارامترهای خشک کردن پایش پارامترهای مؤثر بر خشک‌ شدن سبزی‌های برگی در یک خشک‌کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • پارامترهای هیدرولیکی شبیه‌سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]
 • پاربویل شدن بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • پیاز تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • پیاز اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • پیاز ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • پیازکن بررسی امکان استفاده از پیازکن میله‌ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • پیازکن میله‌ای بررسی امکان استفاده از پیازکن میله‌ای برای برداشت پیاز در کشت متراکم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • پیازکن میله‌ای تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • پایش پایش پارامترهای مؤثر بر خشک‌ شدن سبزی‌های برگی در یک خشک‌کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • پایش خاک بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 139-156]
 • پایۀ پل ارزیابی نتایج تجربی و عددی فرسایش بستر پیرامون پایه‌های پل با مقاطع هندسی مختلف [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 19-36]
 • پتاسیم تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر کارآیی مصرف آب و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی رقم پتو ارلی سی اچ1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 75-86]
 • پتانسیل جریان ماتریک اثر افزایش عمق استغراق ثانویه در بهبود دقت اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با روش دو عمقی گلف [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 125-136]
 • پتانسیل ماتریک مقایسه روش‌های نفوذسنج گلف و دیسک مکشی در اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-16]
 • پتوی رسی بررسی تأثیر متقابل پارامترهای مختلف بر دبی نشت عبوری از پی سد خاکی با استفاده از مدل Seep/W (مطالعة موردی: سد درودزن) [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 51-66]
 • پیچ 90 درجه تأثیر ارتفاع سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهۀ 90 درجه بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 51-66]
 • پیچ رودخانه ارزیابی هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن با تاج افقی و شیبدار در پیچ آبراهه [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 55-70]
 • پدیده برخاستگی بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 129-144]
 • پدیدۀ دیپ برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • پدیدۀ دیپ تخمین تنش برشی مرزی در کانال‌های مستطیلی صاف با در نظر گرفتن اثر گرادیان سرعت [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 107-120]
 • پرتو بتا اثر پرتوهای بتا بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی طی انبارداری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]
 • پرتوتابی اثر زمان و دوز (مقدار)های مختلف پرتوتابی الکترون سریع بر تغییرات کمی و کیفی سیر سفید (Allium sativum L.) در مدت نگهداری در انبار [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 51-68]
 • پردازش تصویر تأثیر فرآوری هیدراتاسیون گرم سبوس گندم با ذرات ریز بر ترکیبات شیمیایی آن و خواص نانوایی خمیر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 51-60]
 • پردازش تصویر درجه‌بندی تخم‌ مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 141-150]
 • پردازش صدا تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • پردة آب‌بند بررسی تأثیر متقابل پارامترهای مختلف بر دبی نشت عبوری از پی سد خاکی با استفاده از مدل Seep/W (مطالعة موردی: سد درودزن) [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 51-66]
 • پرسشنامه ارزیابی طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 37-50]
 • پرش اسکی بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 117-138]
 • پرش هیدرولیکی بررسی پرش هیدرولیکی در کانال با مقطع مثلثی و کنترل پرش با آستانة انتهایی لبه پهن [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-54]
 • پرش هیدرولیکی بررسی آزمایشگاهی تأثیر محل قرارگیری صفحات مشبک در میزان استهلاک انرژی جریان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 47-62]
 • پرش هیدرولیکی بررسی آزمایشگاهی تأثیر آستانۀ پلکانی روزنه دار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-98]
 • پرش هیدرولیکی بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 99-112]
 • پرش هیدرولیکی بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 95-110]
 • پرش هیدرولیکی بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 117-138]
 • پرلیت بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • پرمنگنات پتاسیم اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته‌بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • پرمنگنات پتاسیم تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • پرمنگنات پتاسیم تأثیر نوع بسته بندی و پرمنگنات پتاسیم برکیفیت و عمر انبارمانی سه رقم سیب در سردخانه1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 143-156]
 • پرۀ مستغرق کاربرد پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل با دماغه گرد [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 113-128]
 • پروبیوتیک رزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • پرورش ماهی مدار بسته مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 133-144]
 • پروفیل جریان حل تحلیلی معادله جریان متلاطم درون آبخوان آبرفتی با تغذیه یکنواخت سطحی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 111-124]
 • پروفیل جریان مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه‌دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر پروفیل جریان و مشخصات پرش هیدرولیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروفیل سرعت بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 129-144]
 • پروفیل سطح آب اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 119-136]
 • پروفیل سطح آب بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 13-26]
 • پروفیل سطح آب تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 27-40]
 • پروفیل سطح آب بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروفیل طولی جریان بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری جریان در پروفیل‌های طولی تشکیل شده درون محیط پاره‌سنگی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 61-76]
 • پیرول طراحی، ساخت و ارزیابی الکترود ژئوسینتتیک برای زهکشی به روش الکتروکینتیک [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 117-136]
 • پسته سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • پسته تعیین منحنی‌های هم‌دمای دفعی رطوبت در دماهای خشک کردن پسته [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • پسته پوک تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • پسته مغزدار تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • پسماند مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 81-94]
 • پیش‌بر دیسکی منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • پیش‌بینی جریان بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • پشته‌های عریض تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • پکتین استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفالة برخی از ارقام تجارتی چغندرقند [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 103-114]
 • پلاستیکرت R-B ارزیابی تأثیر نانوسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت سایندگی بتن در سازه های آبی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 145-158]
 • پلی ‌اکریل‌ آمید تأثیر مادة شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر تلفات خاک و نفوذ آب در خاک در روش آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 33-46]
 • پلت تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • پلی‌لاکتیک‌اسید خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • پلیمر تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-18]
 • پلی‌وینیل‌پیرولیدون تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • پنبه بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • پنبه ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 47-58]
 • پنیر جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • پنیر کوزه جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • پنیر کوزه ارزیابی زنده‌مانی و تأثیر‏ لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (LA-5) بر برخی ویژگی‌های پنیر کوزه (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 113-120]
 • پین هول بررسی نقش آنیون‌های موجود در عصارۀ اشباع در پتانسیل واگرایی خاک‌های رسی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 15-30]
 • پی نواری اندازه گیری تغییر شکل خاک ماسه ای سست مسلح شده با ژئوسنتتیک ها با استفاده از مدل سازی فیزیکی و عددی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 67-82]
 • پویایی سیستم توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • پوست مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • پوست‌کن طراحی، ساخت، و ارزیابی پوست‌کن بادام‌زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-14]
 • پوسته دانه برنج اثر عواملی چند بر رشد سه گونه مرتعی با استفاده از دستگاه مالچ - بذرکار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 101-124]
 • پوسیدگی قارچی اثرات کاربرد محلول‌های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 65-78]
 • پوشش PLM بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • پوشش استخرها تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • پوشش بتنی بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی در همدان) [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 79-92]
 • پوشش بتنی تاثیر عیار سیمان و میزان هوازا در برخی خواص مهندسی پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 129-142]
 • پوشش بسته‌بندی اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • پوشش پلی‌اتیلن بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 33-44]
 • پوشش پلی‌اتیلن تأثیر قارچ‌کش، گرمادرمانی، بسته‌بندی پلی‌اتیلنی، دما و زمان نگهداری بر ویژگی‌های کیفی نارنگی جیرفت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 73-88]
 • پوشش پلی‌اتیلن بررسی تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انباری لیموشیرین رقم محلی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 1-10]
 • پوشش‌دهی تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • پوشش کانال بررسی تأثیر افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جذب آب در پوشش بتنی کانال های آبیاری [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 117-132]
 • پوشش گیاهی بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • پوشش گیاهی صلب ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • پوشش مصنوعی PP450 ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]

ت

 • تابع تولید تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 1-14]
 • تابع کرنل تخمین عمق چاله‌ آبشستگی پایه‌ پل در سازه‌های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-36]
 • تابع هزینه بهینه‌سازی طول و ارتفاع سرریز اوجی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدل رگرسیون (مطالعه موردی سرریز سد بالارود) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-56]
 • تاج‌دندانه‌ای ارزیابی اثر زوال جریان‌های چرخشی بر ضریب تخلیه جریان در سرریزهای تاج دندانه‌ای دوسیکل [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 93-106]
 • تاکستان اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی‌دانه در منطقه قزوین1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 65-76]
 • تبخیر تعیین مشخصه‌‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • تبخیر جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • تبخیر- تعرق تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 125-142]
 • تبخیر- تعرق مرجع محاسبۀ میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی غیرمرجع در ایران1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 67-84]
 • تبخیرکننده مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 87-104]
 • تبخیر و تعرق ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 13-30]
 • تبدیل اثر خشک کردن چند مرحله‌ای بر بازده تبدیل و مدت زمان خشک کردن شلتوک1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 113-124]
 • تبدیل برنج تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • تبدیل برنج تعیین انرژی مصرفی در دو روش سنتی و نیمه مکانیزه برای تولید برنج1 (بررسی موردی در استان گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 67-80]
 • تبدیل شلتوک بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • تبدیل فوریه سریع سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • تثبیت بستر برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • تثبیت دما کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت اول- طراحی و پیاده سازی سیستم1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]
 • تثبیت رطوبت کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت اول- طراحی و پیاده سازی سیستم1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 1-20]
 • تجزیه به ‌مؤلفه‌ ‌اصلی سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • تجزیۀ حرارتی تهیۀ کربن فعال از چوب نخل خرما با استفاده از تجزیۀ حرارتی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 77-88]
 • تجهیز و نوسازی شالیزاری ارزیابی طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 37-50]
 • تحکیم یک بعدی بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک‌های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 95-112]
 • تحلیل ابعادی مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 1-16]
 • تحلیل پایداری مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 37-56]
 • تحلیل پویایی سیستم شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • تحلیل پوششی داده‌ها تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • تحلیل پوششی داده‌های استوار تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کننده‌ میزان محافظه‌کاری [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 37-56]
 • تحلیل جریان محاسبه بده سرریز جانبی لبه پهن ذوزنقه‌ای در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 1-12]
 • تحلیل حساسیت مدلسازی دینامیک پمپ های دور متغیر در سامانه‌های آبیاری تحت‌ فشار با رویکرد به تحلیل مصرف انرژی (مطالعۀ موردی: سامانۀ آبیاری کشت و صنعت اشرفیه) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 143-160]
 • تحلیل‌ سلسله مراتبی ارزیابی شبکه‌های آبیاری به‌روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند‌‌‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • تحویل حجمی مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر خودکار کنترل دبی در خطوط انتقال آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخریب بررسی علل تخریب بتن در پوشش کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی در دشت همدان- بهار) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 81-92]
 • تخریب پوشش بتنی بررسی علل شکستگی های پوشش بتنی کانال‌ های انتقال آب (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ آبیاری شبانکاره) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • تخصیص آب به‌گزینی برنامة تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای جو در شرایط دیم مراغه و تخمین تابع تولید [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 39-56]
 • تخلخل مؤثر روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • تخلیه‌کننده تحتانی افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخزن سد با استفاده از سازه اتاقک رسوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخلیۀ سریع بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • تخم‌مرغ درجه‌بندی تخم‌ مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 141-150]
 • تخمین ارزیابی و مقایسۀ سیستم استنتاج فازی- عصبی و شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از بافت خاک (مطالعۀ موردی: شبکۀ آبیاری دشت فتحعلی مغان) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 37-54]
 • تخمین بده جریان تخمین بده عبوری از دریچه آویخته در کانال های مستطیلی تحت جریان آزاد و مستغرق بر پایۀ کاربرد معادلات انرژی و مومنتم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 143-158]
 • تخمین عملکرد دانه آزمون و اصلاح مدل MEDIWY برای شبیه‌سازی عملکرد گندم دیم و آبی در منطقه مراغه* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 133-150]
 • تدخین بررسی راهکارهای افزایش عمر انبارمانی و کاهش ضایعات بعضی از ارقام انگور ایران [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 31-50]
 • تراز پایاب مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 50-60]
 • تراز سطح آب شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • تراز کارگذاری پی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر حضور اجسام شناور بر عمق آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه کج مستقر روی سرشمع [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 57-76]
 • تراکتور پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • تراکتور طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • تراکتور دوچرخ تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 47-64]
 • تراکتور هیبریدی توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • تراکم معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • تراکم استاندارد استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک‌های رسی در سازه‌‌های آبی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • تراکم پوشش گیاهی بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 71-84]
 • تراکم هاروارد استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک‌های رسی در سازه‌‌های آبی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • ترانسدیوسر بررسی تغییرات فشار در بستر حوضچه های آرامش [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 99-112]
 • تراوش بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • تریتیکاله بررسی اختلاط مالت منابع غلاتی جهت استفاده در صنایع پخت و تولید نوشابه‌های مالتی غیر الکلی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 55-70]
 • ترکیبات آرد بررسی، تعیین ترکیبات آرد و فرمولاسیون مناسب خمیر برای تولید نان‌های مسطح [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 15-30]
 • ترک برنج بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • ترکیب‌های عطر و طعم دهنده اثر شرایط گوناگون خشک کردن بر ویژگی‌های کیفی ورقه‌های سیر خشک1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 31-46]
 • ترک خاک ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • ترک‌خوردگی بررسی علل تخریب بتن در پوشش کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی در دشت همدان- بهار) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 81-92]
 • ترک کششی اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 77-94]
 • تیزگوشه بررسی اثر شکل ذرات سنگریزه ای بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه های کوهستانی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-30]
 • تسطیح لیزری طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • تصاویر چندطیفی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • تصفیه تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • تصویر میکروسکوپی ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • تعرق بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • تعرق جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • تعمیر و نگهداری ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • تغذیۀ سطحی حل تحلیلی معادله جریان متلاطم درون آبخوان آبرفتی با تغذیه یکنواخت سطحی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 111-124]
 • تغییرات دما مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه‌صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • تغییرات فشار مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 73-88]
 • تغییر الگوی کشت و روش آبیاری برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 1-14]
 • تغییر انتالپی تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 127-140]
 • تغییرپذیری مکانی مقیاس‌بندی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی‌های نفوذ آب در خاک در مقیاس حوزه آبریز (مطالعه موردی: دشت باجگاه) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 13-32]
 • تیغه بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • تفاضل محدود تحلیل جریان نشت از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و روش فشار گسترده [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 1-14]
 • تفاله استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفالة برخی از ارقام تجارتی چغندرقند [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 103-114]
 • تقسیم عادلانه آب مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر خودکار کنترل دبی در خطوط انتقال آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقلید‌کنندگان چربی مقایسة برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت‌دار با شیر بی‌چربی و پر‌چرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • تک‌آبیاری افزایش بهره‌وری آب (WP) و تعیین مقدار و زمان بهینة تک‌آبیاری برای کلزای بهارة دیم [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • تک‌‌آبیاری بررسی موازنه آب خاک، تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مدل AquaCrop در شرایط دیم و آبیاری محدود [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 41-56]
 • تک‌آبیاری بهاره به‌گزینی برنامة تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای جو در شرایط دیم مراغه و تخمین تابع تولید [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 39-56]
 • تک‌آبیاری زمان کاشت به‌گزینی برنامة تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای جو در شرایط دیم مراغه و تخمین تابع تولید [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 39-56]
 • تکامل ترکیبی مجموعه ها مقایسه کارایی الگوریتم های دسته ماهی های مصنوعی، تکامل ترکیبی مجموعه ها و نورد شبیه سازی شده در بهینه سازی مقطع سدهای خاکی (مطالعۀ موردی سد برزک) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 97-112]
 • تکاننده درخت شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • تکیه گاه پل کاربرد پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل با دماغه گرد [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 113-128]
 • تکیه‌گاه پل بررسی آزمایشگاهی تأثیر طوقه برآبشستگی گروه پایه و تکیه‌گاه پل در حضور اجسام شناور [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 99-116]
 • تلاطم جریان تغییرات اختلاط عرضی ردیاب در کانال مستقیم با و بدون حضور صفحات مستغرق [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 101-114]
 • تلاقی کانال‌ها بررسی آزمایشگاهی تأثیر اختلاف رقوم بستر کانال‌های متقاطع بر الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 143-154]
 • تلاقی‌های غیرهمکف بررسی عددی تأثیر زاویه تلاقی بر دینامیک جریان در تلاقی کانال‌های همکف و غیرهمکف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 53-68]
 • تلفات آب ارزیابی مسائل فنی و اجرایی ژئوممبران جهت پوشش مخازن آب [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 15-28]
 • تلفات آب ارزیابی راندمان توزیع آب در کانال‌های بتنی و کانالت‌ها در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 149-164]
 • تلفات انرژی بررسی بازده و مصرف انرژی در ایستگاه‌های پمپاژ آبیاری بارانی برخی مزارع استان همدان [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 19-34]
 • تلفات انرژی بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی وطول پرتابه در سرریزهای جامی شکل [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 117-138]
 • تلفات برداشت بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 113-130]
 • تلفات تراوش آنالیز و تعیین میزان تراوش در کانال اصلی خاکی آبیاری با استفاده از مدل عددی مطالعه موردی: کانال اصلی شبکه آبیاری دشت مغان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تلفات کوبش تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • تلفات نشت تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • تناوب مقایسة چند روش خاک‌ورزی جهت کاشت گندم در تناوب با سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 33-46]
 • تناوب گندم- ذرت مقایسة کشت پشته‌ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ پشته‌ها به روش کم‌خاک‌ورزی برای کاشت ذرت علوفه‌ای [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 27-40]
 • تنش آبی مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش‌های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده‌رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • تنش آبی تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 17-30]
 • تنش آبی بررسی واکنش ارقام و لاین های برنج نسبت به عمق‌های مختلف آب آبیاری در منطقه لنجان اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 79-92]
 • تنش آبی اثرتنش‌های آبی درمراحل مختلف رشد بر کمیت وکیفیت دو رقم گوجه فرنگی (کال جی و موبیل) [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 27-40]
 • تنش برشی مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-104]
 • تنش برشی ارزیابی نتایج تجربی و عددی فرسایش بستر پیرامون پایه‌های پل با مقاطع هندسی مختلف [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 19-36]
 • تنش برشی ظاهری مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • تنش تماسی بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 115-126]
 • تنش خشکی اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 1-14]
 • تنش گسیختگی فشاری بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • تنش موثر مدلسازی عددی رفتار جریان نشت از پی های نفوذپذیر آبرفتی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 85-100]
 • تنظیم جریان تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه‌های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 17-34]
 • تهیه زمین بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]
 • توابع انتقالی ارزیابی برخی روش‌های غیر‌مستقیم تخمین ویژگی‌های هیدرولیکی خاک برای شبیه‌سازی رطوبت در یک خاک لوم‌شنی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 31-44]
 • توابع انتقالی خاک ایجاد توابع انتقالی نقطه‌ای برای برآورد منحنی رطوبتی خاک‌های گچی1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 129-142]
 • توابع توزیع تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به‌کار رفته در آبیاری بارانی عقربه‌ای1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 53-62]
 • توازن آبی در کشور برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-32]
 • توانایی به‌دام انداختن رادیکال‌های آزاد ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • توان تفکیک تعیین دانه‌بندی مصالح سطحی آبراهه‌ها در دو حالت خشک و تر با استفاده از فناوری پردازش تصویر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیرچ کرمان) [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 33-52]
 • توان کششی توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 85-100]
 • توان کششی و چرخشی تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • تورم تناوبی تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 1-18]
 • توزیع اندازة ذرات ایجاد توابع انتقالی نقطه‌ای برای برآورد منحنی رطوبتی خاک‌های گچی1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 129-142]
 • توزیع اندازه ذرات اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • توزیع اندازه ذرات بررسی روابط بافت خاک و پارامتر مقیاس بندی برای برآورد رطوبت خاک [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 17-34]
 • توزیع جریان کاربرد مدل تابع جریان در بهینه سازی نیروی انسانی مورد استفاده در بهره برداری از شبکه های آبیاری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 87-100]
 • توزیع سرعت مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-104]
 • توزیع سرعت برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • توزیع سرعت بررسی کارایی نرم افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 1-16]
 • توزیع فشار غیر هیدرواستاتیک ارزیابی و تحلیل حساسیت معادلات افت اصطکاکی جریان با سطح آزاد درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 41-58]
 • توزیع نرمال تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به‌کار رفته در آبیاری بارانی عقربه‌ای1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 53-62]
 • توسعة محدودة پیشروی جت بررسی آزمایشگاهی تخلیة زهاب چگال تحت جت سطحی منفرد و متلاطم در جریان های پایدار [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 96-81]
 • تولید داده مقایسه روش‌های تخمین هدایت هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی به منظور استفاده در مدل‌های شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 95-112]
 • تولید رسوب بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • تولید رسوب بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک (مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 85-98]
 • تئوری آنتروپی برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-18]
 • تئوری ترزاقی بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک‌های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 95-112]
 • تئوری ترکیب اطلاعات ترکیب اطلاعات در نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب بهینه ادوات خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 93-108]

ث

 • ثابت خشک شدن اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 103-114]
 • ثعلب بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • ثعلب بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب‌زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی‌‌ناشوندة روغن‌ مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ ‌کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]

ج

 • جابه جایی قوس تأثیر ارتفاع سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهۀ 90 درجه بر الگوی فرسایش و رسوبگذاری [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 51-66]
 • جاذب اتیلن اثرات بسته‌بندی و جاذب اتیلن بر عمر انبارمانی و خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • جبهه رطوبتی نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • جت افقی مستغرق بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین‌دست کف‌بند [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 17-28]
 • جت دایره‌ای بررسی تأثیر همزمان هندسه جت‌های مستغرق و غلظت پساب خروجی بر طول شناوری مثبت [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 49-66]
 • جت دایره‌ای مستغرق شبیه سازی هیدرولیکی تخلیۀ پساب شبکه‌های آبیاری و زهکشی با جت دایره‌ای کفی بر اثر تغییر زاویۀ عمودی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • جت ریزشی مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌های کنترل تراز بستر با پلان کنگره‌ای [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 129-142]
 • جت مستغرق مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 133-144]
 • جدارة خنک‌کننده مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه‌صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • جداسازی ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • جداسازی جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • جداسازی جداسازی تبخیر- تعرق به روش بیلان انرژی (نسبت بوون) در سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 71-86]
 • جداسازی سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • جداسازی تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 123-134]
 • جداشدگی جریان بررسی عددی تأثیر زاویه تلاقی بر دینامیک جریان در تلاقی کانال‌های همکف و غیرهمکف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 53-68]
 • جداکردن و تمیز کردن دانه تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • جذب بررسی میزان جذب کادمیوم از خاک آلوده در دوره‌های مختلف رشد گوجه فرنگی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 1-18]
 • جذب بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام‌های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • جذب آب بررسی و مدلسازی فرایند جذب آب در دماهای مختلف و تأثیر آن بر آسیاب کردن هسته خرما [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 97-108]
 • جذب آب مویینه بررسی تأثیر افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جذب آب در پوشش بتنی کانال های آبیاری [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 117-132]
 • جذب روغن بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب‌زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی‌‌ناشوندة روغن‌ مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ ‌کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • جریان بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 23-40]
 • جریان آرام بررسی کارایی نرم افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 1-16]
 • جریان آزاد رابطه دبی اشل بدون بعد در دریچه های قوسی با جریان آزاد1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 85-96]
 • جریان آزاد تخمین بده عبوری از دریچه آویخته در کانال های مستطیلی تحت جریان آزاد و مستغرق بر پایۀ کاربرد معادلات انرژی و مومنتم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 143-158]
 • جریان آزاد و مستغرق بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 113-126]
 • جریان آشفته ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • جریان آشفته بررسی کارایی نرم افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 1-16]
 • جریان الکتریکی مستقیم جابه‌جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 23-36]
 • جریان آواره‌ای بررسی آزمایشگاهی اثر تجمع اجسام شناور بر مشخصات هیدرولیکی سرریز تاج دندانه‌ای تحت سیستم آزمایش تجمعی [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 15-32]
 • جریان ثانویه تأثیر عامل شکل صفحات مستغرق بر مدیریت رسوبات بار بستر [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 37-50]
 • جریان ثانویه تخمین تنش برشی مرزی در کانال‌های مستطیلی صاف با در نظر گرفتن اثر گرادیان سرعت [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 107-120]
 • جریان چرخشی مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 133-144]
 • جریان چرخشی بررسی اثر زاویه دفلکتور متقارن بر عملکرد آبگیر قائم [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 89-110]
 • جریان خروج دانه مدل سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • جریان دارسی بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • جریان دو فازی اثر بار رسوبی معلق بر ضریب افت انرژی در لول ههای پلی اتیلن [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • جریان زیربحرانی بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 13-26]
 • جریان غیردارسی بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری جریان در پروفیل‌های طولی تشکیل شده درون محیط پاره‌سنگی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 61-76]
 • جریان غیردارسی حل تحلیلی معادله جریان متلاطم درون آبخوان آبرفتی با تغذیه یکنواخت سطحی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 111-124]
 • جریان غیر دارسی بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 25-38]
 • جریان غیر دارسی ارزیابی و تحلیل حساسیت معادلات افت اصطکاکی جریان با سطح آزاد درون محیط‌های متخلخل سنگریزه‌ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 41-58]
 • جریان غلیظ رسوبی بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 129-144]
 • جریان فوق بحرانی بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دار [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 71-84]
 • جریان کانال باز تخمین تنش برشی مرزی در کانال‌های مستطیلی صاف با در نظر گرفتن اثر گرادیان سرعت [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 107-120]
 • جریان گردابی افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخزن سد با استفاده از سازه اتاقک رسوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان ماندگار و غیرماندگار ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • جریان متغیرمکانی مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • جریان مستغرق تخمین بده عبوری از دریچه آویخته در کانال های مستطیلی تحت جریان آزاد و مستغرق بر پایۀ کاربرد معادلات انرژی و مومنتم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 143-158]
 • جریانهای چرخشی اثر دبی انحرافی، شکل دهانۀ آبگیر، توپوگرافی و زبری بستر بر ابعاد جداشدگی جریان و تنش برشی در آبگیر جانبی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 113-126]
 • جریان‌های غیرماندگار بررسی رفتار جریان غیرماندگار کانال‌های آبیاری در شرایط تغییرات نیاز و تعیین دستورالعمل مناسب بهره‌برداری (مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز)1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 79-94]
 • جریان همزمان بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست سرریز لابیرانت مستطیلی با دریچه [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 85-100]
 • جرم تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • جزء حجمی مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 87-104]
 • جعبه کشت بررسی میزان جذب کادمیوم از خاک آلوده در دوره‌های مختلف رشد گوجه فرنگی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 1-18]
 • جعبه‌های پلاستیکی تأثیر نوع بسته بندی و پرمنگنات پتاسیم برکیفیت و عمر انبارمانی سه رقم سیب در سردخانه1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 143-156]
 • جفت گیری زنبورهای عسل بهینه سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی با استفاده از توسعه مدل جفت گیری زنبور عسل (HBMO) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • جمع‌کننده انرژی خورشیدی تخت طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی‌های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]
 • جوانه‌زنی اثر زمان و دوز (مقدار)های مختلف پرتوتابی الکترون سریع بر تغییرات کمی و کیفی سیر سفید (Allium sativum L.) در مدت نگهداری در انبار [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 51-68]
 • جوانه‌زنی تأثیر سیال‌سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 101-116]
 • جو بدون پوشینه مقایسه تأثیر آرد مالت گندم و جو بدون پوشینه بر ویژگی‌های کیفی نان بربری [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 41-50]
 • جوشش مدلسازی عددی رفتار جریان نشت از پی های نفوذپذیر آبرفتی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 85-100]

چ

 • چاهک تزریق بررسی آزمایشگاهی عملکرد حصار هیدرولیکی در انتقال آلاینده‌های سطحی به آب های زیرزمینی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 31-42]
 • چیپس سیب‌زمینی تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه‌‌دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]
 • چرخ فشار بهبود سبز شدن کلزای آبی با ایجاد ترک‌های طولی درراستای خطوط کاشت با استفاده از شیاربازکن و چرخ فشار مناسب [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 69-86]
 • چرخ‌های فشاردهنده اثر روش‌های خاک‌ورزی و وزن چرخ‌های فشاردهنده بر عملکرد گندم دیم در منطقۀ ایذه از استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • چسبندگی معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • چسبندگی بررسی اثر قطر ریشه درخت بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 53-69]
 • چغرمگی بررسی خواص مکانیکی سه نوع گردوی پر مصرف ایرانی تحت بارگذاری استاتیکی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 87-102]
 • چغندرقند تأثیر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره‌وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • چغندرقند بررسی روند تغییرات نیترات و آمونیم در نیمرخ خاک با استفاده از مدل ریاضی LEACHN [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 31-48]
 • چغندرقند استخراج پکتین به روش پیش هیدرولیز از تفالة برخی از ارقام تجارتی چغندرقند [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 103-114]
 • چغندرقند بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه‌سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 27-42]
 • چغندرقند بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 1-14]
 • چغندرقند ساخت و ارزیابی سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان و مقایسه آن با سمپاش تراکتوری بوم دار1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 15-32]
 • چغندرقند تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • چغندر قند تاثیر آبیاری جویچه ای با کاشت یک ردیفه و دو ردیفه بر بازده مصرف آب و صفات کمی و کیفی چغندر قند در شرق استان اصفهان1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 15-26]
 • چکش اشمیت کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 111-130]
 • چگالنده بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]
 • چوب نخل خرما تهیۀ کربن فعال از چوب نخل خرما با استفاده از تجزیۀ حرارتی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 77-88]

ح

 • حاشیۀ اطمینان بهینه‌سازی طول و ارتفاع سرریز اوجی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدل رگرسیون (مطالعه موردی سرریز سد بالارود) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-56]
 • حجم تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • حجم آب مصرفی مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • حداکثر عمق آبشستگی تأثیر شیب کف حوضچة آرامش بر آبشستگی بستر در پایین‌دست سرریز پلکانی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 93-106]
 • حداکثر عمق آب شستگی بررسی آزمایشگاهی تأثیر اختلاف رقوم بستر کانال‌های متقاطع بر الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 143-154]
 • حرکت املاح جابه‌جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 23-36]
 • حسگر پیاده‌سازی و ارزیابی کنترل‌کننده منطق فازی جهت تنظیمات خودکار کمباین غلات [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 75-88]
 • حسگر بار عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • حسگر فراصوتی طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • حسگر فشار برنامه ریزی پویا برای کنترل نوسانات فشار در ایستگاه های پمپاژ آبیاری مجهز به پمپ‌های دور متغیر [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 101-116]
 • حفرة آبشستگی برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • حفرة آبشستگی تأثیر شیب کف حوضچة آرامش بر آبشستگی بستر در پایین‌دست سرریز پلکانی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 93-106]
 • حلقه بسته طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • حل معکوس بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از روش معکوس [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 17-30]
 • حمل و نقل جاده‌ای‏ بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل و نقل جاده‌ای‏ [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • حوزه آبخیز کسیلیان بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک (مطالعة موردی: حوزة آبخیزکسیلیان) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 85-98]
 • حوضچه ابعاد حفرۀ آبشستگی پایین دست حوضچۀ آرامش از نوع پرش هیدرولیکی با بستر پوشیده از المان‌های شش‌پایه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 105-118]
 • حوضچه آرامش بررسی آزمایشگاهی تأثیر آستانۀ پلکانی روزنه دار بر مشخصات پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-98]
 • حوضچه آرامش مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه‌دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر پروفیل جریان و مشخصات پرش هیدرولیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حوضه برآورد دبی‌های سیلابی بر اساس خصوصیات هندسی و هیدرولیکی مقاطع رودخانه1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 111-128]

خ

 • خاک جابه‌جایی قائم املاح در خاک غیراشباع بر اثر فرایند الکتروشیمی- اسمز [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 23-36]
 • خاک آلوده بررسی میزان جذب کادمیوم از خاک آلوده در دوره‌های مختلف رشد گوجه فرنگی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 1-18]
 • خاک آلوده بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و تجمع آن در اندام‌های مختلف محصولات جالیزی رایج ایران [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 31-44]
 • خاک ریز دانه نرم بررسی رفتار تحکیم پذیری خاک‌های ریزدانه نرم با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 95-112]
 • خاک رسی استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک‌های رسی در سازه‌‌های آبی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • خاکستر پوستۀ برنج تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 45-60]
 • خاکستر لجن فاضلاب استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک‌های رسی در سازه‌‌های آبی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 93-108]
 • خاک شور اثر روش‌ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد کلزا در اراضی لب‌شور [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • خاک غیرچسبنده تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 45-60]
 • خاک لومی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • خاک ماسه ای مسلح اندازه گیری تغییر شکل خاک ماسه ای سست مسلح شده با ژئوسنتتیک ها با استفاده از مدل سازی فیزیکی و عددی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 67-82]
 • خاک مشکل افرین بررسی علل شکستگی های پوشش بتنی کانال‌ های انتقال آب (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ آبیاری شبانکاره) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • خاک‌های گچی ایجاد توابع انتقالی نقطه‌ای برای برآورد منحنی رطوبتی خاک‌های گچی1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 129-142]
 • خاک‌ورزی اثر روش‌های خاک‌ورزی و وزن چرخ‌های فشاردهنده بر عملکرد گندم دیم در منطقۀ ایذه از استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • خاک‌ورزی تأثیر خاک‌ورزی و مدیریت بقایای گندم بر بهره‌وری مصرف آب، خصوصیات فیزیکی خاک، کمیت و کیفیت چغندرقند [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 35-48]
 • خاک‌ورزی اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • خاک‌ورزی مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان‌دار یک‌طرفة سه خیش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-16]
 • خاک‌ورزی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و عمق شخم بر عملکرد گندم و مادة آلی خاک در تناوب ذرت دانه‌ای – گندم آبی1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 81-94]
 • خاک‏ورزی بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • خاک‌ورزی اولیه بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]
 • خاک‌ورزی حفاظتی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • خاک‌ورزی حفاظتی تأثیر خاک‌ورزی مرسوم و حفاظتی بر عملکرد ذرت در تناوب جو-ذرت [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 83-96]
 • خاک‌ورزی کمینه اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه‌کاری در منطقه شاوور خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 89-100]
 • خاک‌ورزی مرسوم اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج به روش خشکه‌کاری در منطقه شاوور خوزستان [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 89-100]
 • خاک‌ورز مرکب اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 47-60]
 • خربزه تأثیر غوطه‌وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 69-82]
 • خرد آبیاری بررسی تاثیر کاربرد فاضلاب تصفیه ‌شده شهری بر ویژگی‌های شیمیایی خاک در آبیاری قطره‌ای سطحی [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 65-78]
 • خردکردن بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن زیتون به‌منظور افزایش راندمان و بهبود خصوصیات کیفی (روغن) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-126]
 • خردکن اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • خرما تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • خرمای خشک و نیمه‌خشک بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و برودتی به‌منظور ضدعفونی دو رقم خرمای پیارم و زاهدی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 45-56]
 • خرمشهر ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • خرمنکوب تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • خیساندن تأثیر افزودن سبوس خیس شده‌، آرد مالت گندم‌، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 97-108]
 • خستگی فنر مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 73-88]
 • خشکبار مقایسة آلودگی زدایی خشکبار(آلو، کشمش، و برگه) به دو روش مایکروویو و گوگردزنی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 1-12]
 • خشکسالی بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • خشکسالی بررسی عملکرد سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز در بهره برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان های جریان ورودی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 137-152]
 • خشکسالی کشاورزی توسعه مدل ارزیابی آسیب خشکسالی کشاورزی برای گندم دیم در استان کرمانشاه با استفاده از روش‌های آماری و هوشمند‌‌‌ [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 1-22]
 • خشک‌شدن تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • خشک کردن تأثیر سیال‌سازی دانه در فرآیند خشک کردن و خصوصیات زراعی بذر کلزا [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 101-116]
 • خشک‌کردن تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 109-154]
 • خشک‌کردن بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک‌کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 1-16]
 • خشک‌کردن اثر شرایط گوناگون خشک کردن بر ویژگی‌های کیفی ورقه‌های سیر خشک1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 31-46]
 • خشک کردن آفتابی تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • خشک کردن چند مرحله ای اثر خشک کردن چند مرحله‌ای بر بازده تبدیل و مدت زمان خشک کردن شلتوک1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 113-124]
 • خشک‌کردن خورشیدی کنترل قهوه‌ای شدن آنزیمی برگه‌‌های گلابی با استفاده از اسید سیتریک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • خشک‌کن آزمایشگاهی تاثیر تغییرات دما و سرعت هوا بر فرایند خشک‌شدن و کیفیت کلزا [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 109-154]
 • خشک‌کن آفتابی تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • خشک‌کن انجمادی تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • خشک‌کن انجمادی بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]
 • خشک کن بستر سیال اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 35-52]
 • خشک‌کن پاششی اندازه‌گیری هوای پمپاژی ایجاد شده در اتمایزر خشک‌کن پاششی [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 29-36]
 • خشک‌کن پاششی نیمه‌صنعتی مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه‌صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 89-106]
 • خشک‌کن خورشیدی تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • خشک‌کن خورشیدی پایش پارامترهای مؤثر بر خشک‌ شدن سبزی‌های برگی در یک خشک‌کن خورشیدی همرفت اجباری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 73-88]
 • خشک‌کن خورشیدی پخشی طراحی خشک‌کن خورشیدی با همرفت اجباری برای سبزی‌های برگی و ارزیابی عملکرد جمع‌کنندة انرژی خورشیدی [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 147-164]
 • خشکه‌کاری بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در منطقه خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 81-96]
 • خیش مستطیلی مقایسه عملکرد گاوآهن دوطرفه مستطیلی سه خیش با گاوآهن برگردان‌دار یک‌طرفة سه خیش [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 1-16]
 • خصوصیات پخت برنج بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • خصوصیات جریان مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • خصوصیات خاک اثرات کاربرد لجن فاضلاب و عملیات آبشویی بر خصوصیات خاک و کیفیت و عملکرد گیاه جو [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 65-80]
 • خصوصیات فیزیکی تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی بررسی روند تغییرات فیزیکوشیمیایی ارقام متداول برنج ایرانی و تأثیر مدت زمان انبارمانی بر آن [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]
 • خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب‌زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]
 • خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • خصوصیات کیفی بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد‌کوبنده و طول ساقه برش‌یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • خصوصیات کیفی تأثیر غوطه‌وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 69-82]
 • خصوصیات کیفی تأثیرات کم‌آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای در منطقه اصفهان1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 71-84]
 • خصوصیات کیفی بهینه‌سازی شرایط استخراج و ترسیب در تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 129-138]
 • خصوصیات کیفی بررسی تأثیر ورقه‌های گریپ‌گارد بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی انگور در سردخانه1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 1-16]
 • خصوصیات کمی و کیفی اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 45-58]
 • خصوصیات کمی و کیفی اثرات کاربرد محلول‌های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 65-78]
 • خصوصیات مکانیکی بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • خصوصیات هیدرولیکی مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 1-16]
 • خصوصیات هیدرولیکی خاک تأثیرات آبیاری با پساب فاضلاب شهر اهواز بر خصوصیات هیدرولیکی خاک [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 47-62]
 • خطی‌کار ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • خمیر مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • خمیرترش بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • خمیر ترش تأثیر افزودن سبوس خیس شده‌، آرد مالت گندم‌، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 97-108]
 • خواص آنتی‌اکسیدانی ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • خواص بافتی بررسی روند تغییرات فیزیکوشیمیایی ارقام متداول برنج ایرانی و تأثیر مدت زمان انبارمانی بر آن [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]
 • خواص پخت بررسی روند تغییرات فیزیکوشیمیایی ارقام متداول برنج ایرانی و تأثیر مدت زمان انبارمانی بر آن [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]
 • خواص حرارتی خواص حرارتی، نفوذپذیری نسبت به بخار آب و مورفولوژی بیونانوکامپوزیت‌های پلی‌لاکتیک‌اسید (PLA) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 25-40]
 • خواص حسی بررسی تأثیر روش‌های پوست‌گیری و ژنوتیپ بر شاخص‌های شیمیایی و ارگانولپتیکی گردو و تغییر میزان آفلاتوکسین آن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]
 • خواص حسی بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • خواص خمیری بررسی روند تغییرات فیزیکوشیمیایی ارقام متداول برنج ایرانی و تأثیر مدت زمان انبارمانی بر آن [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 43-56]
 • خواص رئولوژیکی تأثیر فرآوری هیدراتاسیون گرم سبوس گندم با ذرات ریز بر ترکیبات شیمیایی آن و خواص نانوایی خمیر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 51-60]
 • خواص فیزیکی تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • خواص فیزیکی تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • خواص فیزیکی تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • خواص فیزیکی بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 15-26]
 • خواص فیزیکی اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]
 • خواص فیزیکی تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 1-12]
 • خواص فیزیکی مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • خواص فیزیکی تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • خواص فیزیکی خاک اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 47-60]
 • خواص فیزیکی خاک بررسی تاثیر چند روش خاک‏ورزی روی خواص فیزیکی خاک، بهره‌وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 159-174]
 • خواص کیفی تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • خوّاص کیفی بررسی کیفیت و عمر انباری ارقام انگور ترکمن و مقایسه آن با رقم‌های محلی [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 1-12]
 • خواص مکانیکی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 15-26]
 • خواص مکانیکی بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • خواص مکانیکی تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • خواص مکانیکی مقایسة خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم هندوانه چارلستون‌گری و کریمسون‌سوئیت* [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 151-166]
 • خواص میکروبی تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • خودپالایی بررسی خودپالایی جریان‌های رودخانه‌ای با توسعه و کاربرد مدل‌های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • خوزستان برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • خوزستان بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]
 • خوزستان اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • خوزستان بررسی و مقایسه سه روش خشکه‌کاری مکانیزه ارقام مختلف برنج در منطقه خوزستان [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 81-96]

د

 • داده‌کاوی تخمین عمق چاله‌ آبشستگی پایه‌ پل در سازه‌های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-36]
 • دی‌اکسید تیتانیم بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • دی اکسید گوگرد استفاده از اسید استیک به جای SO2 در تولید کشمش [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 165-180]
 • دانة کلزا طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 33-46]
 • دانة کلزا تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 119-128]
 • دانسیتة نوری کنترل قهوه‌ای شدن آنزیمی برگه‌‌های گلابی با استفاده از اسید سیتریک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 75-84]
 • دانسیته خشک ماکزیمم بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک‌های رس [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 67-82]
 • دانک کفیر مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • دانه‌بندی خاک ارزیابی و مقایسۀ سیستم استنتاج فازی- عصبی و شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از بافت خاک (مطالعۀ موردی: شبکۀ آبیاری دشت فتحعلی مغان) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 37-54]
 • دانه جو بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضریب کشسانی و حداکثر تنش تماسی دانة جو [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 115-126]
 • دانه روغنی خواص فیزیکو- شیمیایی و کیفی روغن 10 واریته سویا کشت شده در ایران [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • دانه کفیر رزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • دبی تحلیل آبگذری و بازشدگی دریچه‌های قطاعی تحت شرایط جریان آزاد و مستغرق [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 17-34]
 • دبی تحلیل آبگذری و شرایط جریان در سرریزهای دریچه‌دار کشویی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 17-36]
 • دبی تخلیه زهکش ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 81-94]
 • دبی ثابت مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 73-88]
 • دبی عبوری بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 23-40]
 • دیتالاگر طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • درایو تغییر دور برنامه ریزی پویا برای کنترل نوسانات فشار در ایستگاه های پمپاژ آبیاری مجهز به پمپ‌های دور متغیر [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 101-116]
 • درجه‌بندی عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • درجه‌بندی تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • درجه‌بندی درجه‌بندی تخم‌ مرغ به روش ماشین بینایی (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 141-150]
 • درجه‌بندی برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 113-126]
 • درجه‌بندی گردو ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 105-116]
 • درجه سفیدی بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • درجۀ کریستالی ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 13-24]
 • دریچه آویخته تخمین بده عبوری از دریچه آویخته در کانال های مستطیلی تحت جریان آزاد و مستغرق بر پایۀ کاربرد معادلات انرژی و مومنتم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 143-158]
 • دریچه قوسی رابطه دبی اشل بدون بعد در دریچه های قوسی با جریان آزاد1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 85-96]
 • دریچه قوسی کاربرد مدل‌های HEC-RAS و MIKE-11 در شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]
 • دریچۀ نیرپیک بررسی میزان تأثیر بهره‌گیری از راهکارهای غیرسازه‌ای در بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان‌های جریان ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده‌رود) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 33-50]
 • درصد آسیب‌های مکانیکی تأثیر شاخص سینماتیکی و شکل میله بر عملکرد پیازکن میله‌ای [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 15-28]
 • درصد بازشدگی مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه‌دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر پروفیل جریان و مشخصات پرش هیدرولیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درصد ترک بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • درصد خاک اندازه‌گیری مقاومت تودة سیب‌زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 43-54]
 • درصد خرده برنج بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • درصد دانه‌های صدمه‌دیده تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 111-126]
 • درصد سیلت شبیه‌سازی منحنی رخنه عناصر خنثی و غیر جذبی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی خاک [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 33-44]
 • درصد شکستگی بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • درصد شکستگی برنج تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • درصد شکستگی برنج تاثیر دور توپی و موقعیت تیغه برکیفیت برنج در سفید‌کن تیغه‌ای بهینه‌شده [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 137-150]
 • درصد مادة آلی تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • دروگر- ساقه‌کوب اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 103-114]
 • دستگاه آزمون جامع کشش- فشار بررسی خواص مکانیکی سه نوع گردوی پر مصرف ایرانی تحت بارگذاری استاتیکی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 87-102]
 • دستگاه تحکیم هیدرولیکی بررسی تغییرات اصلاح دانه‌بندی روی رفتار تحکیمی خاک‌های درشت‌دانۀ رس‌دار [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 67-80]
 • دستگاه جداساز سینی‌شکل مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 85-100]
 • دستگاه جداساز صندوقی مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 85-100]
 • دستگاه سفیدکن سایشی بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • دستگاه گردوشکن صنعتی ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای [دوره 14، شماره 4، 1392، صفحه 105-116]
 • دسته ماهی های مصنوعی مقایسه کارایی الگوریتم های دسته ماهی های مصنوعی، تکامل ترکیبی مجموعه ها و نورد شبیه سازی شده در بهینه سازی مقطع سدهای خاکی (مطالعۀ موردی سد برزک) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 97-112]
 • دستورالعمل بهره‌برداری بررسی رفتار جریان غیرماندگار کانال‌های آبیاری در شرایط تغییرات نیاز و تعیین دستورالعمل مناسب بهره‌برداری (مطالعه موردی کانال E1R1 شبکه دز)1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 79-94]
 • دیسک لبه صاف منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • دیسک لبه مواج منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • دشت های سیلابی شبیه سازی سه بعدی تنش برشی در کانال مرکب مستطیلی با استفاده از مدل عددی Ansys Fluent [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 77-94]
 • دیم تعیین مشخصه‌‌های فنی سامانه‌های استحصال و جمع‌آوری آب باران برای بادام دیم [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • دیم افزایش بهره‌وری آب (WP) و تعیین مقدار و زمان بهینة تک‌آبیاری برای کلزای بهارة دیم [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 79-92]
 • دیم تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 97-112]
 • دما اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 61-72]
 • دما بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • دما تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • دما محاسبۀ میزان فرابرآورد تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی غیرمرجع در ایران1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 67-84]
 • دمای انتقال شیشه‌ای تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 127-140]
 • دمای پایین بررسی اثرات تیمارهای حرارتی و برودتی به‌منظور ضدعفونی دو رقم خرمای پیارم و زاهدی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 45-56]
 • دمای ذوب تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 127-140]
 • دمای نگهداری تأثیر غوطه‌وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 69-82]
 • دمای نگهداری بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 67-76]
 • دمای هوا‌ ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • دمای هوای خشک کن بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • دینامومتر طراحی و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 115-130]
 • دینامومتر اتصال سه‌نقطه طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 29-48]
 • دهانة آبگیر بهینه‌سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر رودخانه‌ها1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 143-158]
 • دیوار شیب دار مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 1-16]
 • دیواره های روزنه دار مطالعه آزمایشگاهی تاثیر میزان بازشدگی دیواره روزنه‌دار دوم در حوضچه آرامش افقی بر پروفیل جریان و مشخصات پرش هیدرولیکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیواره‌های هادی مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره‌های جانبی در شرایط جریان آزاد با استفاده ازروش‌های یادگیری ماشینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 107-122]
 • دوام بررسی رابطه پارامترهای دوام و مقاومت فشاری در پوشش بتنی کانال‌های آبیاری (مطالعه موردی در همدان) [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 79-92]
 • دوام تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • دوام بتن بررسی تأثیر افزودنی حباب ساز بر ویژگی های جذب آب در پوشش بتنی کانال های آبیاری [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 117-132]
 • دوام بتن ارزیابی تأثیر نانوسیلیس و فوق روان کننده بر مقاومت سایندگی بتن در سازه های آبی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 145-158]
 • دود دادن مقایسة آلودگی زدایی خشکبار(آلو، کشمش، و برگه) به دو روش مایکروویو و گوگردزنی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 1-12]
 • دورآبیاری تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • دور آبیاری بررسی تأثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد گوجه‌فرنگی (CV. Hamra) در کشت بدون خاک (کیسه‌ای) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 31-46]
 • دور آبیاری اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 1-14]
 • دوربین تعیین دانه‌بندی مصالح سطحی آبراهه‌ها در دو حالت خشک و تر با استفاده از فناوری پردازش تصویر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیرچ کرمان) [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 33-52]
 • دورة انبارداری تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • دورة رشد رویشی مدل‌سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 95-112]
 • دورة رشد گیاه تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 17-30]
 • دور توپی بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • دور توپی سفیدکن تاثیر دور توپی و موقعیت تیغه برکیفیت برنج در سفید‌کن تیغه‌ای بهینه‌شده [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 137-150]
 • دوره‌های رشد بررسی میزان جذب کادمیوم از خاک آلوده در دوره‌های مختلف رشد گوجه فرنگی [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 1-18]
 • دوغ اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]

ذ

 • ذرت بررسی میزان مشارکت آب زیرزمینی کم عمق با شوری‌های مختلف در تأمین نیاز آبی و عملکرد گیاه ذرت [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 31-44]
 • ذرت بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه‌ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 17-32]
 • ذرت بررسی تأثیر مدیریت‌های زراعی و آبیاری در بهبود کارایی مصرف آب ذرت (مطالعه موردی شبکه آبیاری دز) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 35-50]
 • ذرت مقایسه روش‌های مختلف تهیه بستر بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از گندم [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 19-32]
 • ذرت تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و عمق شخم بر عملکرد گندم و مادة آلی خاک در تناوب ذرت دانه‌ای – گندم آبی1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 81-94]
 • ذرت بذری انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • ذرت‌چین- پوست‌کن انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 81-92]
 • ذرت دانه‌ای اثر شیوة خاک‌ورزی و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر حرکت آب و نیترات در اراضی شمال خوزستان [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 1-18]
 • ذرت دانه‌ای تأثیرات کم‌آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه‌ای در منطقه اصفهان1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 71-84]

ر

 • رابطه اندازه حرکت بررسی ویژگی‌های پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با کف مشبک سوراخ‌دار [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 71-84]
 • رابطه بدون بعد رابطه دبی اشل بدون بعد در دریچه های قوسی با جریان آزاد1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 85-96]
 • رابطۀ تجربی ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 133-148]
 • رابطۀ رگرسیونی مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 1-16]
 • راندمان توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • راندمان آبیاری برآورد پارامتریک جبهة پیشروی آب در آبیاری نواری خاک‌های سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت اولیة خاک [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 103-114]
 • راندمان آبگیری بررسی اثر موقعیت آبشکن و دیوار جدا کننده روی انحراف جریان و رسوب به آبگیرهای جانبی [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 145-162]
 • راندمان انتقال آب ارزیابی راندمان کل آبیاری و هیدرومدول واقعی با استفاده از روش بیلان آب (مطالعۀ موردی، دشت نازلوچای ارومیه) [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 125-142]
 • راندمان تحویل آب معرفی و بررسی شاخص مجموع عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • راندمان تله‌اندازی بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 71-84]
 • راندمان رسوب شویی افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازۀ PBC به دریچۀ تخلیۀ رسوب [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • راندمان کاربرد بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعۀ موردی شبکۀ آبیاری و زهکشی رامشیر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 55-70]
 • راندمان کاربرد آب در مزرعه ارزیابی راندمان کل آبیاری و هیدرومدول واقعی با استفاده از روش بیلان آب (مطالعۀ موردی، دشت نازلوچای ارومیه) [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 125-142]
 • راندمان ‌نیاز آبی ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 139-152]
 • راندمان های آبیاری ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 113-120]
 • راندمان‏های آبیاری ارزیابی راندمان آبیاری جویچه‌ای تحت مدیریت‌های مختلف در منطقة مغان [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 13-30]
 • راهکارهای بهبود عملکرد تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • رددلیشز بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 13-26]
 • رددلیشس بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوة سیب ارقام گلدن و رددلیشس1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 85-98]
 • ردیف‌کار منضم نمودن یک ردیف‌کار خلائی به پیش‌بر‌ دیسکی جهت کاشت ذرت در سامانه بی‌خاک‌ورزی [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 77-90]
 • ریز ساختار اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • رژیم جریان تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 27-40]
 • رژیم جریان مطالعۀ آزمایشگاهی راندمان استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگره ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 59-74]
 • رسب اثر دبی انحرافی، شکل دهانۀ آبگیر، توپوگرافی و زبری بستر بر ابعاد جداشدگی جریان و تنش برشی در آبگیر جانبی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 113-126]
 • رسیدگی خربزه تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 89-102]
 • رسیدگی میوه اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته‌بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 57-68]
 • رسیدن بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوة سیب ارقام گلدن و رددلیشس1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 85-98]
 • ریسک خشکسالی کشاورزی ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • رسوب بهینه‌سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر رودخانه‌ها1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 143-158]
 • رسوبات غیرچسبنده بررسی آزمایشگاهی آبشستگی رسوبات غیرچسبنده در پایین‌دست کف‌بند [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 17-28]
 • رسوب زادیی افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخزن سد با استفاده از سازه اتاقک رسوب [(مقالات آماده انتشار)]
 • رسوب شویی مخازن افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازۀ PBC به دریچۀ تخلیۀ رسوب [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • رسوب غیرچسبنده مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه‌ی ورودی لوله‌ی مکش بر کارایی میزان تخلیه‌ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 41-56]
 • رسوب‌گذاری مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 50-60]
 • رسوب‌گذاری بررسی آزمایشگاهی تأثیر اختلاف رقوم بستر کانال‌های متقاطع بر الگوی فرسایش و رسوب‌گذاری (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 143-154]
 • رسوب‌گذاری مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه‌ی ورودی لوله‌ی مکش بر کارایی میزان تخلیه‌ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 41-56]
 • رسوب گیری بررسی آزمایشگاهی تله اندازی رسوب و مولفه های جریان در کانال با پوشش گیاهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 71-84]
 • ریشک‌زنی بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • رطوبت تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 75-88]
 • رطوبت بررسی و تعیین تأثیر رطوبت و دمای دانه بر خواص مکانیکی فشاری دانة برنج قهوه‌ای [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 53-74]
 • رطوبت اندازه‌گیری مقاومت تودة سیب‌زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 43-54]
 • رطوبت اولیة خاک برآورد پارامتریک جبهة پیشروی آب در آبیاری نواری خاک‌های سنگریزه‌ای با استفاده از رطوبت اولیة خاک [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 103-114]
 • رطوبت اولیه خاک تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 137-152]
 • رطوبت بهینه بررسی تأثیر شوری آب منفذی بر رفتار تحکیمی و تراکمی خاک‌های رس [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 67-82]
 • رطوبت تبدیل برنج تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • رطوبت تعادلی منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L. [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 73-86]
 • رطوبت تعادلی تعیین منحنی‌های هم‌دمای دفعی رطوبت در دماهای خشک کردن پسته [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • رطوبت تک لایه تعیین منحنی‌های هم‌دمای دفعی رطوبت در دماهای خشک کردن پسته [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 125-142]
 • رطوبت محصول تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 51-60]
 • رطوبت نگهداری شده خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 87-102]
 • رطوبت نهایی دانه بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • رفتار جریانی اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 45-56]
 • رفتار دینامیکی شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی مواد دانه ای کشاورزی در محیط های گسسته با ارائه مدلی با المانهای مجزا1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 81-96]
 • رفتار دینامیکی شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • رفتار رئولوژیکی بررسی تاثیر‌ صمغ‌های کتیرا و کربوکسی متیل سلولز بر خواص کیفی سس مایونز [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 39-52]
 • رقم تأثیر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • رقم اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • رقم اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 61-72]
 • رقم ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب‌زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]
 • رقم اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 1-14]
 • رقم سایر تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 143-156]
 • رقم گندم بررسی، تعیین ترکیبات آرد و فرمولاسیون مناسب خمیر برای تولید نان‌های مسطح [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 15-30]
 • رقوم آبگیری بررسی اصلاح و بازطراحی هیدرولیکی فرآیند آبگیری در ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ ویس استان خوزستان) [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 67-82]
 • رقوم کارگذاری فونداسیون مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ابعاد اجسام شناور بر مقدار آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه قائم [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 35-52]
 • رگرسیون ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 87-96]
 • رگرسیون ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ C در قطاع 30 درجه از کانال قوسی شکل [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 133-148]
 • رگرسیون فرایند گاوسی تخمین عمق چاله‌ آبشستگی پایه‌ پل در سازه‌های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-36]
 • رنسیمت ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • رنسیمت بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • رنگ تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • رنگ اثر شرایط گوناگون خشک کردن بر ویژگی‌های کیفی ورقه‌های سیر خشک1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 31-46]
 • رنگبری تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • روابط FAO مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش‌های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده‌رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • روابط تجربی تخمین عمق چاله‌ آبشستگی پایه‌ پل در سازه‌های آبی با روش رگرسیون فرایند گاوسی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-36]
 • روابط غیر دارسی مدل ریاضی یک‌بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز‌ه‌ای تاخیری مستغرق [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 93-110]
 • رواناب بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • رواناب ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 139-152]
 • روبات متحرک طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • رودخانه برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • رودخانه اثر دبی انحرافی، شکل دهانۀ آبگیر، توپوگرافی و زبری بستر بر ابعاد جداشدگی جریان و تنش برشی در آبگیر جانبی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 113-126]
 • رودخانه تعیین دانه‌بندی مصالح سطحی آبراهه‌ها در دو حالت خشک و تر با استفاده از فناوری پردازش تصویر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیرچ کرمان) [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 33-52]
 • رودخانه‌های سیلابی روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike11 و ماشین بردار پشتیبان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیمره) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 79-98]
 • رودخانه های کوهستانی بررسی اثر شکل ذرات سنگریزه ای بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه های کوهستانی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-30]
 • رودخانۀ بستر شنی بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه‌های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعۀ موردی: بستر رودخانۀ کردان) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 57-78]
 • رودخانۀ پسیخان بررسی خودپالایی جریان‌های رودخانه‌ای با توسعه و کاربرد مدل‌های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • روش آریا و همکاران ارزیابی برخی روش‌های غیر‌مستقیم تخمین ویژگی‌های هیدرولیکی خاک برای شبیه‌سازی رطوبت در یک خاک لوم‌شنی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 31-44]
 • روش آزمایشگاهی ارزیابی روش PIV در تعیین مقیاس‌های آشفتگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 85-102]
 • روش استریتر- فلپس بررسی خودپالایی جریان‌های رودخانه‌ای با توسعه و کاربرد مدل‌های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • روش باکینگهام بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش های مختلف شمع بر عملکرد هیدرولیکی و ضریب دبی سرریز جانبی کنگره ای نیم دایره ای تک سیکل [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 13-26]
 • روش بهینه سازی بهینه سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی با استفاده از توسعه مدل جفت گیری زنبور عسل (HBMO) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • روش بهینه‌سازی SCE مدیریت بهینه بهره‌برداری از کانال‌های آبیاری در شرایط استفاده تلفیقی از آب‌های سطحی و زیرزمینی [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 27-40]
 • روش تحلیل حساسیت تدوین شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی شبکه آبیاری بیله‌وار در شرایط مختلف بهره‌برداری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 115-132]
 • روش جهات امکان‌پذیر بهینه‌سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه‌های آبگیر رودخانه‌ها1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 143-158]
 • روش حوضچه‌ای تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]
 • روش دو نقطه‌ای اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 63-80]
 • روش رانگ کوتای مرتبه چهارم محاسبه بده سرریز جانبی لبه پهن ذوزنقه‌ای در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 1-12]
 • روش سطح پاسخ تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]
 • روش سطح پاسخ اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 45-58]
 • روش سطح پاسخ تعیین شرایط بهینه خشک کردن دانه انار در خشک‌کن خورشیدی [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 57-72]
 • روش سیم داغ تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 61-72]
 • روش شیمیائی شرارد بررسی نقش آنیون‌های موجود در عصارۀ اشباع در پتانسیل واگرایی خاک‌های رسی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 15-30]
 • روش صحرایی کاربرد روش غیرمخرب تعیین پارامترهای جذب آب و مقاومت فشاری پوشش بتنی کانال‌های آبیاری [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 111-130]
 • روش عمل‌آوری و انباری اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 29-36]
 • روش قطعه‌بندی تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 87-98]
 • روش کاشت اثر روش‌ کاشت و مقدار بذر بر عملکرد کلزا در اراضی لب‌شور [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 11-30]
 • روش مخلوط تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 61-72]
 • روش مقایسه‌ای (Benchmarking) ارزیابی شبکه‌های آبیاری به‌روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • روش‌های آبیاری مقایسة برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 143-156]
 • روش‌های احتمالاتی مقایسه روش‌های تخمین هدایت هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی به منظور استفاده در مدل‌های شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 95-112]
 • روش‌های برداشت و خشک کردن تأثیر زمان برداشت، روش‌های برداشت و خشک کردن بر خصوصیات کیفی زرشک [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • روش‌های پیش‌پردازش بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • روش‌های خاک‌ورزی مقایسه روش‌های مختلف تهیه بستر بذر تحت شرایط خشک بر عملکرد ذرت دانه‌ای بعد از گندم [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 19-32]
 • روش‌های زمین‌آماری مقایسه روش‌های تخمین هدایت هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی به منظور استفاده در مدل‌های شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 95-112]
 • روش‌های سمپاشی بررسی و تعیین مناسبترین روش سمپاشی به منظور کاهش و بهینه‌سازی مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 27-42]
 • روش‌های عددی بررسی خودپالایی جریان‌های رودخانه‌ای با توسعه و کاربرد مدل‌های ریاضی مطالعه موردی: رودخانه پسیخان- گیلان [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 31-42]
 • روش‌های عددی روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike11 و ماشین بردار پشتیبان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیمره) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 79-98]
 • روغن تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • روغن بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک‌کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 1-16]
 • روغن آفتابگردان تأثیر غوطه‌وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 69-82]
 • روغن خام خواص فیزیکو- شیمیایی و کیفی روغن 10 واریته سویا کشت شده در ایران [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • روغن سرخ‌کردنی تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه‌‌دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]
 • روغن مغز بنه بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب‌زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی‌‌ناشوندة روغن‌ مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ ‌کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • روغن نباتی تعیین ‌عمر انباری ‌چیپس‌ سیب‌زمینی ‌سرخ ‌شده ‌‌در ‌مخلوط‌‌ روغن‌های‌‌ پالم‌ اولئین‌‌ آفتابگردان‌‌ و پنبه‌‌دانه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 59-70]
 • روغن‌های گیاهی بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوة سیب ارقام گلدن و رددلیشس1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 85-98]
 • رویکرد دینامیک سیستم‌ها توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم‌ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • رویکرد نقطه به نقطه بررسی کاربرد دستگاه کینکت در تعیین مدل رقومی بستر آبراهه‌های شنی در مقیاس سنگ دانه ها (مطالعۀ موردی: بستر رودخانۀ کردان) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 57-78]
 • روندیابی سیل برآورد دبی‌های سیلابی بر اساس خصوصیات هندسی و هیدرولیکی مقاطع رودخانه1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 111-128]
 • روندیابی سیلاب تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده) [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • روندیابی سیلاب روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike11 و ماشین بردار پشتیبان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیمره) [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 79-98]
 • رئولوژی مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 61-74]
 • رئولوژی خمیر تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]

ز

 • زایلاناز تعیین ویژگی‏های مولکولی و کاتالیتیکی آنزیم زایلاناز اسیددوست باسیلوس سابتیلیس K40b [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 53-64]
 • زاینده‌رود مقایسه توابع عملکرد محصولات و تخصیص آب آبیاری بر اساس روش‌های جدید و قدیم FAO در شبکه آبیاری زاینده‌رود [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 1-20]
 • زاویة استقرار تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 1-12]
 • زاویة اصطکاک داخلی بررسی اثر قطر ریشه درخت بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 53-69]
 • زاویة همگرایی بررسی آزمایشگاهی تخلیة زهاب چگال تحت جت سطحی منفرد و متلاطم در جریان های پایدار [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 96-81]
 • زاویه آبگیر بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 1-16]
 • زاویه اصطکاک داخلی معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • زاویه جریان تقرب ارزیابی اثر زوال جریان‌های چرخشی بر ضریب تخلیه جریان در سرریزهای تاج دندانه‌ای دوسیکل [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 93-106]
 • زاویۀ پرتاب نازل مطالعه آزمایشگاهی تأثیر هیدرولیکی مسیر جریان خروجی نازل بر الگوی جریان مخزن استوانه‌ای پرورش ماهی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 133-144]
 • زاویۀ تلاقی بررسی عددی تأثیر زاویه تلاقی بر دینامیک جریان در تلاقی کانال‌های همکف و غیرهمکف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 53-68]
 • زاویۀ ساحل پس از گسیختگی پیش‌بینی زاویۀ‌ پایدار سواحل رودخانه‌های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده‌ای از نوع صفحهای [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • زبری بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌ کنترل تراز بستر سطح شیب‌دار [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 51-68]
 • زبری مطالعۀ آزمایشگاهی راندمان استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگره ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 59-74]
 • زبری مؤثر مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • زبری ناهمگن مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • زیتون اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 71-82]
 • زیتون بهینه‌سازی فرایند استخراج روغن زیتون به‌منظور افزایش راندمان و بهبود خصوصیات کیفی (روغن) [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 113-126]
 • زیتون تلخ مدل سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • زیرة سبز تأثیر شرایط مختلف کاه‌بر، الک و سرعت جریان هوا بر کیفیت تمیز کردن دانه‌های زیرة سبز [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 109-118]
 • زیرة سبز عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 49-58]
 • زیرة سبز تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 51-60]
 • زردآلو تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • زردآلو تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • زردآلو اثرات بسته‌بندی و جاذب اتیلن بر عمر انبارمانی و خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی) [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • زردآلو تاثیر ضخامت فیلم ، آرایش میوه (یک لایه یا دو لایه)، و اندازه بسته بندی ‏‎‎‎بر عمر ‎انباری ‎زردآلو1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 125-138]
 • زردآلو اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی)1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 31-44]
 • زرشک تأثیر زمان برداشت، روش‌های برداشت و خشک کردن بر خصوصیات کیفی زرشک [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • زیرشکن تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • زیره سبز بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 23-34]
 • زیست شیمیایی روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • زیست ‌نانوکامپوزیت بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • زعفران تعیین مقاومت برشی ساقه و نیروی لازم برای کندن گل زعفران [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 41-54]
 • زعفران مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک‌ورزی مورد استفاده در سله‌شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 93-104]
 • زغال‌آخته تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 85-94]
 • زمان آبیاری اثر زمان آبیاری بر عملکرد و کیفیت انگور و کشمش رقم سفید بی‌دانه در منطقه قزوین1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 65-76]
 • زمان آبیاری بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعۀ موردی شبکۀ آبیاری و زهکشی رامشیر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 55-70]
 • زمان برداشت تأثیر زمان برداشت، روش‌های برداشت و خشک کردن بر خصوصیات کیفی زرشک [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 101-110]
 • زمان برداشت روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • زمان برداشت بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 13-26]
 • زمان برداشت اثرات زمان برداشت و مدت زمان انبارمانی بر خواص کمی و کیفی زردآلو (رقم شاهرودی)1 [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 31-44]
 • زمان تأخیر مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • زمان خیساندن خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 87-102]
 • زمان خشک کردن اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 35-52]
 • زمان رسیدن تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • زمان قطع آبیاری بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان‌های قطع و سطوح مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • زمان ماندگاری میکروبی بررسی تأثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 153-170]
 • زمانمندی فیزیکی تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 127-140]
 • زه آب خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 87-102]
 • زه آب ارزیابی قابلیت فیلترهای زیستی برای تصفیه زه آب کشاورزی ، مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زه‌کشی مغان (یادداشت تحقیقاتی) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 135-144]
 • زه‌آب ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • زهاب بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]
 • زهکشی ارزیابی عملکرد دو نمونه پوشش مصنوعی زهکشی PP450 تولید داخل در مقایسه با نوع خارجی آن در شرایط مختلف آزمایشگاهی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 19-40]
 • زهکشی روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 143-156]
 • زهکش زیرزمینی مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • زهکشی زیرزمینی بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • زهکشی زیرزمینی شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • زهکشی سطحی تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 119-134]
 • زهکشی کنترل شده بررسی آثار زهکشی کنترل شده بر شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر (مطالعۀ موردی کشت و صنعت امام‌خمینی) [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 25-40]
 • زهکشی کنترل‌شده مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 113-124]
 • زودرس روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • زئین تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]

ژ

 • ژلاتین تغییرات انتالپی ژلاتین در زمان نگهداری در حالت شیشه‌ای [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 127-140]
 • ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز تأثیر ژل کربوکسی‌متیل‌سلولز بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر آرد گندم و خصوصیات فیزیکی نان بربری [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 57-68]
 • ژئوممبران تاثیر مسائل اجرایی و بهره‌برداری در کارایی پوشش ژئوممبران برای کنترل تلفات آب (مطالعۀ موردی در استان‌های اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز) [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 123-134]

س

 • ساخت ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 89-96]
 • ساخت طراحی، ساخت، و ارزیابی پوست‌کن بادام‌زمینی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 1-14]
 • ساختار جریان ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • ساخت ماشین ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • سازة شیب‌شکن برآورد عمق آبشستگی در پایین‌دست‌ سازه‌های شیب‌شکن [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 1-14]
 • سازه انحراف آب بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز جانبی کلید پیانویی ذوزنقه‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 23-40]
 • سازه کنترل مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 50-60]
 • سازه کنترل تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و رابطه بده دریچه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 17-38]
 • سازه کنترل تراز بستر بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌ کنترل تراز بستر سطح شیب‌دار [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 51-68]
 • سازه‌های تنظیم‌کنندة جریان ارزیابی عملکرد هیدرولیکی ساختمان‌های آبگیر و تنظیم سطح آب در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود و درودزن [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • سازه‌های مستهلک کنندة انرژی تأثیر شیب کف حوضچة آرامش بر آبشستگی بستر در پایین‌دست سرریز پلکانی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 93-106]
 • سازه هیدرولیکی تحلیل آبگذری و شرایط جریان در سرریزهای دریچه‌دار کشویی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 17-36]
 • سازه هیدرولیکی بهینه‌سازی طول و ارتفاع سرریز اوجی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و مدل رگرسیون (مطالعه موردی سرریز سد بالارود) [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 39-56]
 • سازۀ PBC افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازۀ PBC به دریچۀ تخلیۀ رسوب [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • سایش خراشان مطالعه فولاد سادة کربنی 45 CK جهت استفاده ابزار خاک ورز1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 15-26]
 • ساقه‌کن ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 47-58]
 • ساقه نیشکر بررسی تأثیر سرعت و نوع تیغه بر نیروی مورد نیاز برش ساقة دو رقم نیشکر جنوب خوزستان [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 15-26]
 • سیال سازی و مواد دانه ای اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 35-52]
 • سامانة اطلاعات جغرافیایی تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • سامانة مکان‌یابی جهانی (GPS) تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • سامانه الکترونیکی عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • سامانه کنترلی طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه کنترل خودکار ارتفاع تیغه برای ماشین تسطیح لیزری [دوره 15، شماره 4، 1393، صفحه 1-12]
 • سامانه های آبیاری ارزیابی وضعیت راندمان آب آبیاری در ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 113-120]
 • سامانه‌های آبیاری برنامه ریزی پویا برای کنترل نوسانات فشار در ایستگاه های پمپاژ آبیاری مجهز به پمپ‌های دور متغیر [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 101-116]
 • سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی مقایسه روش‌های تخمین هدایت هیدرولیکی سفره آب زیرزمینی به منظور استفاده در مدل‌های شبیه‌سازی [دوره 9، شماره 2، 1387، صفحه 95-112]
 • سامانه های کنترل کاربرد الگوریتم کنترل کلاسیک PID در تنظیم سطح آب کانال اصلی شبکه آبیاری البرز [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 17-32]
 • سامانۀ توزیع تناسبی مقایسه عملکرد آبگیرهای مدول نیرپیک با سامانۀ توزیع تناسبی (لت) در فرآیند تحویل آب تحت نوسانات دبی ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده رود) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-16]
 • سامانۀ زهکشی بازچرخانی زهاب مزارع نیشکرجنوب خوزستان برای کشت برنج با هدف بهبود بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 139-156]
 • سامانۀ کنترل خودکار بررسی عملکرد سامانۀ کنترل خودکار غیرمتمرکز در بهره برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان های جریان ورودی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 137-152]
 • سیب عوامل مؤثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه‌بندی سیب و کیوی [دوره 13، شماره 3، 1391، صفحه 63-76]
 • سیب روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام بومی تابستانه سیب (Malus domestica Borkh.) در سردخانه [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 59-70]
 • سیب تعیین خواص مکانیکی سه رقم سیب صادراتی پس از پنج ماه انبارداری [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 61-74]
 • سیب بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 13-26]
 • سیب بررسی اثر کاربرد روغن‌های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوة سیب ارقام گلدن و رددلیشس1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 85-98]
 • سیب اثرات کاربرد محلول‌های گرم قارچ کش ایمازالیل بر خواص کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشس1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 65-78]
 • سبز شدن بهبود سبز شدن کلزای آبی با ایجاد ترک‌های طولی درراستای خطوط کاشت با استفاده از شیاربازکن و چرخ فشار مناسب [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 69-86]
 • سبز شدن بذر پنبه ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • سیب زمینی اثر پرتوهای بتا بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی طی انبارداری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 45-56]
 • سیب‌زمینی طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع‌آوری نیوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع سیب‌زمینی [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 69-82]
 • سیب‌زمینی بررسی اثر مصرف کودهای نیتروژن‌دار و پتاسیم‌دار بر تغییرات کیفی سیب‌زمینی در دورة انبارداری [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 39-50]
 • سیب‌زمینی تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 17-30]
 • سیب‌زمینی مقایسة چند روش خاک‌ورزی جهت کاشت گندم در تناوب با سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 33-46]
 • سیب‌زمینی ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب‌زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 63-78]
 • سیب‌زمینی تأثیر کم‌آبیاری به روش جویچه‌ای یک در میان در مراحل مختلف رشد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 19-32]
 • سیب‌زمینی اثر آرایش کاشت و مقادیر آب در آبیاری قطره‌ای بر عملکرد سیب‌زمینی [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 81-94]
 • سیب‌زمینی ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • سیب‌زمینی مارفونا اندازه‌گیری مقاومت تودة سیب‌زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 43-54]
 • سبوس برنج بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • سبوس گندم تأثیر افزودن سبوس خیس شده‌، آرد مالت گندم‌، و خمیر ترش بر کاهش اسیدفیتیک نان بربری [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 97-108]
 • سبوس گندم تأثیر فرآوری هیدراتاسیون گرم سبوس گندم با ذرات ریز بر ترکیبات شیمیایی آن و خواص نانوایی خمیر [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 51-60]
 • سختی برنج بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • سخت‌لایه شخم بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 95-110]
 • سد شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 51-64]
 • سد بتنی وزنی کوینا بهینه سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی با استفاده از توسعه مدل جفت گیری زنبور عسل (HBMO) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • سد خاکی بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • سد خاکی مقایسه کارایی الگوریتم های دسته ماهی های مصنوعی، تکامل ترکیبی مجموعه ها و نورد شبیه سازی شده در بهینه سازی مقطع سدهای خاکی (مطالعۀ موردی سد برزک) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 97-112]
 • سد خاکی تحلیل جریان نشت از بدنۀ سدهای خاکی با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و روش فشار گسترده [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 1-14]
 • سد زیرزمینی بررسی کاربرد بنتونیت در سد زیرزمینی به کمک مدل آزمایشگاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 99-112]
 • سد ‌سنگریزه‌ای تأخیری مدل ریاضی یک‌بعدی محاسبه دبی جریان در سدهای سنگریز‌ه‌ای تاخیری مستغرق [دوره 8، شماره 3، 1386، صفحه 93-110]
 • سیر اثر زمان و دوز (مقدار)های مختلف پرتوتابی الکترون سریع بر تغییرات کمی و کیفی سیر سفید (Allium sativum L.) در مدت نگهداری در انبار [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 51-68]
 • سیر بررسی تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کارایی مصرف آب توده سیر سفید همدان در زمان‌های قطع و سطوح مختلف آبیاری [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 1-14]
 • سیر تعیین اثر دوره‌های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 71-84]
 • سیر اثر شرایط گوناگون خشک کردن بر ویژگی‌های کیفی ورقه‌های سیر خشک1 [دوره 7، شماره 2، 1385، صفحه 31-46]
 • سیر اثر طول مدت و شرایط نگهداری بر افت وزنی و ویژگیهای کیفی توده‌های سیر استان همدان1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 49-62]
 • سرخ کردن بررسی سینتیک جذب روغن توسط خلال سیب‌زمینی تحت تأثیر‏ روغن مغز بنه، مواد صابونی‌‌ناشوندة روغن‌ مغز بنه و هیدروکلوئید ثعلب طی فرآیند سرخ ‌کردن عمیق [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 97-112]
 • سردخانه تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 11-26]
 • سردخانه تاثیر ضخامت فیلم ، آرایش میوه (یک لایه یا دو لایه)، و اندازه بسته بندی ‏‎‎‎بر عمر ‎انباری ‎زردآلو1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 125-138]
 • سرریز اوجی اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 119-136]
 • سرریز اوجی مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره‌های جانبی در شرایط جریان آزاد با استفاده ازروش‌های یادگیری ماشینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 107-122]
 • سرریز اوجی تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 27-40]
 • سرریز با تاج شیبدار ارزیابی هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن با تاج افقی و شیبدار در پیچ آبراهه [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 55-70]
 • سرریز پلان مستطیلی بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای تک و دوسیکل کلید پیانویی و مقایسه آن با سرریز زیگزاگی پلان مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 51-66]
 • سرریز پلکانی مطالعۀ آزمایشگاهی راندمان استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگره ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 59-74]
 • سرریز پلکانی مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 1-22]
 • سرریز جانبی تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 55-70]
 • سرریز خطی بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست سرریز لابیرانت مستطیلی با دریچه [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 85-100]
 • سرریز دایره ای مطالعۀ هیدرولیک جریان در سازۀ ترکیبی سرریز- دریچه با سرریز مرکب دایره‌ای– ذوزنقه‌ای- مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-112]
 • سرریز- دریچه مرکب مطالعۀ هیدرولیک جریان در سازۀ ترکیبی سرریز- دریچه با سرریز مرکب دایره‌ای– ذوزنقه‌ای- مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-112]
 • سرریز زیگزاگی بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای تک و دوسیکل کلید پیانویی و مقایسه آن با سرریز زیگزاگی پلان مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 51-66]
 • سرریز زیگزاگی بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرریز شیب دار بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرریز کلیدپیانویی بررسی استهلاک انرژی جریان گذرنده از روی سرریز کلید پیانویی با کلید خروجی مانع دار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 77-92]
 • سرریز کلیدپیانویی بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه دیوار جانبی و ارتفاع سرریز بر مقدار بار آبی و ضریب دبی در سرریز کلیدپیانویی ذوزنقه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرریز کلید پیانویی بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 113-126]
 • سرریز کلید پیانویی بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریزهای تک و دوسیکل کلید پیانویی و مقایسه آن با سرریز زیگزاگی پلان مستطیلی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 51-66]
 • سرریز کنگره ای مطالعۀ آزمایشگاهی راندمان استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگره ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 59-74]
 • سرریز کنگره‌ای مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تراز پایاب بر ضریب دبی جریان در سرریزهای کنگره‌ای با پلان ذوزنقه‌ای [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 50-60]
 • سرریز کنگره‌ای مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌های کنترل تراز بستر با پلان کنگره‌ای [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 129-142]
 • سرریز کنگره‌ای بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 113-126]
 • سرریز کنگره‌ای مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 1-22]
 • سرریز لبه پهن ارزیابی هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن با تاج افقی و شیبدار در پیچ آبراهه [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 55-70]
 • سری زمانی پیش‌بینی سری‌های زمانی کیفیت آب رودخانه سفیدرود با استفاده از مدل‌های خطی تصادفی [دوره 12، شماره 3، 1390، صفحه 31-44]
 • سرعت امواج و کیفیت سنجی طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 27-48]
 • سرعت برشی بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 99-112]
 • سرعت جابه‌جایی هوا تاثیر دما، سرعت جابه‌جایی هوا، و روش آماده‌سازی در فرایند خشک‌شدن انگور بیدانة سفید [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 65-80]
 • سرعت جریان هوا اندازه‌گیری مقاومت تودة سیب‌زمینی رقم مارفونا به عبور جریان هوا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 43-54]
 • سرعت خشک‌شدن تأثیر روش‌های تسریع در خشک‌شدن بر شاخص‌های کیفی آلوچه در خشک‌کن آفتابی [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 107-122]
 • سرعت دورانی بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • سرعت دورانی استوانة کوبنده تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 51-60]
 • سرعت دورانی ضد‌کوبنده بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد‌کوبنده و طول ساقه برش‌یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 89-100]
 • سرعت‌سنجی با تصویربرداری از ذرات ارزیابی روش PIV در تعیین مقیاس‌های آشفتگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 85-102]
 • سرعت‌سنج صوتی داپلر ساختار جریان و آشفتگی در آبراهه‌های مرکب‌ تحت تأثیر پوشش گیاهی صلب سیلاب‌دشت [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 51-66]
 • سرعت‌سنجی لیزری ارزیابی روش PIV در تعیین مقیاس‌های آشفتگی [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 85-102]
 • سرمازدگی تأثیر غوطه‌وری در امولسیون روغنی و دمای نگهداری بر کیفیت انبارمانی خربزه [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 69-82]
 • سیستم آبیاری بارانی خودکار ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • سیستم استنتاج فازی - عصبی ارزیابی و مقایسۀ سیستم استنتاج فازی- عصبی و شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از بافت خاک (مطالعۀ موردی: شبکۀ آبیاری دشت فتحعلی مغان) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 37-54]
 • سیستم پشتیبانی تصمیم تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • سیستم تحصیل اطلاعات طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • سیستم جمع آوری داده کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت دوم - آزمون و بررسی عملکرد سیستم1 [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 21-38]
 • سیستم فازی- عصبی ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • سیستم‌های تصمیم یار ترکیب اطلاعات در نرم افزار تصمیم یار برای انتخاب بهینه ادوات خاک‌ورزی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 93-108]
 • سیستم‌های چند مخزنی بهره‌برداری بهینه از سیستم مخازن حوزۀ آخیز کرخه با استفاده از الگوریتم جستجوی موجودات همزیست (SOS) [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 69-86]
 • سطح ریزش کروی بررسی اثر زاویه دفلکتور متقارن بر عملکرد آبگیر قائم [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 89-110]
 • سطح مقطع خروجی بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • سطح مقطع رودخانه بررسی اصلاح و بازطراحی هیدرولیکی فرآیند آبگیری در ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ ویس استان خوزستان) [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 67-82]
 • سفتی بافت میوه برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه‌های سیب در شهرستان نقده1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 63-84]
 • سفیدی بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • سفیدکن تیغه ای بررسی اثر دور توپی و سطح مقطع خروجی در ماشین سفید‌کن تیغه ای، بر روی میزان شکستگی برنج1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 53-66]
 • سفیدکن تیغه‌ای تاثیر دور توپی و موقعیت تیغه برکیفیت برنج در سفید‌کن تیغه‌ای بهینه‌شده [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 137-150]
 • سفیدکن تیغه‌‌ای تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • سفیدکن سایشی تعیین میزان شکست سه رقم برنج در سیستم‌های تبدیل سایشی و مالشی در رطوبت‌های مختلف [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 67-84]
 • سیفون لایروبی مطالعه آزمایشگاهی اثر تغییر شکل دهانه‌ی ورودی لوله‌ی مکش بر کارایی میزان تخلیه‌ی رسوب از مخازن سد با روش هیدروساکشن [دوره 21، شماره 78، 1399، صفحه 41-56]
 • سیکل هیدرولوژی برآورد آب مصرفی در بخش کشاورزی به روش بیلان آب [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-32]
 • سیلاب دشت واگرا مد‌لسازی فیزیکی و عددی هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب با سیلاب‌دشت‌های غیرمنشوری و زبر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-104]
 • سله بهبود سبز شدن کلزای آبی با ایجاد ترک‌های طولی درراستای خطوط کاشت با استفاده از شیاربازکن و چرخ فشار مناسب [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 69-86]
 • سله ایجاد ترک‌های طولی در محل خطوط کاشت با تغییرات در یک ردیف‌کار جهت بهبود سبز شدن بذر پنبه [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 57-70]
 • سله‌شکنی مقایسه فنی و اقتصادی ادوات خاک‌ورزی مورد استفاده در سله‌شکنی زعفران در سه زمان آبیاری مختلف [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 93-104]
 • سمپاش ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • سمپاش ساخت و ارزیابی سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان و مقایسه آن با سمپاش تراکتوری بوم دار1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 15-32]
 • سمپاشی طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 87-100]
 • سمپاشی ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • سمپاش اتومایزر ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • سمپاش تراکتوری بوم‌دار ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • سمپاش تزریق مستقیم (DI) مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI) [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • سمپاش توربولاینر ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • سمپاش لانس‌دار ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • سمپاش مجهز به صفحات چرخان ساخت و ارزیابی سمپاش تراکتوری بوم دار مجهز به صفحات چرخان و مقایسه آن با سمپاش تراکتوری بوم دار1 [دوره 6، شماره 3، 1384، صفحه 15-32]
 • سمپاشی میزان متغیر تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA) [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 29-44]
 • سمپاش میکرونر پشتی ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 1-12]
 • سمنو بررسی تأثیر گونة گندم و نسبت اختلاط آرد بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سمنو [دوره 13، شماره 1، 1391، صفحه 45-56]
 • سناریو‌های آبیاری بهینه‌سازی مصرف آب و الگوی کشت با استفاده از تکنیک کم‌آبیاری در سطح مزرعه: مطالعه موردی شبکه آبیاری درودزن فارس [دوره 9، شماره 3، 1387، صفحه 35-52]
 • سنترپیوت تعیین تابع توزیع مناسب برای توصیف تغییرات مکانی آب به‌کار رفته در آبیاری بارانی عقربه‌ای1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 53-62]
 • سنتر پیوت ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی عقربه ای (Center Pivot) ساخت داخل کشور و بررسی مشکلات فنی آن1 [دوره 5، شماره 2، 1383، صفحه 27-48]
 • سنجش از دور ارزیابی عملکرد زمانی و مکانی بهره‌برداری و مدیریت تحویل آب در شبکه آبیاری یامچی اردبیل [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 113-128]
 • سنگریزه بررسی اثر شکل ذرات سنگریزه ای بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه های کوهستانی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-30]
 • سنگریزه سطحی و قرار گرفته داخل خاک بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • سویا برنامه‌ریزی بهینه آبیاری بر اساس رابطۀ آب- عملکرد در چند رقم سویا [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 85-102]
 • سویا خواص فیزیکو- شیمیایی و کیفی روغن 10 واریته سویا کشت شده در ایران [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • سواحل رودخانه پیش‌بینی زاویۀ‌ پایدار سواحل رودخانه‌های لایه به لایه پس ازگسیختگی توده‌ای از نوع صفحهای [دوره 14، شماره 2، 1392، صفحه 17-30]
 • سواحل مرکب مطالعه صحرایی و آزمایشگاهی پدیدة گسیختگی طره‌ای در سواحل رودخانة تشکیل شده از مصالح چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1391، صفحه 21-38]
 • سودخالص تحلیل اقتصادی آبیاری تکمیلی گندم در حد بهینه ازت در شرایط دیم1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 97-112]
 • سوسک کلرادو طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین قابل حمل برای جمع‌آوری نیوماتیکی سوسک کلرادو در مزارع سیب‌زمینی [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 69-82]
 • سوسک کلرادو ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کنترل نیوماتیک سوسک کلرادو برای مزارع کوچک سیب‌زمینی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 109-118]
 • سولفات پتاسیم برهمکنش پتاسیم وکلسیم بر تغییرات نسبت پتاسیم به کلسیم (K/Ca) و بهبود کیفیت میوه‌های سیب در شهرستان نقده1 [دوره 5، شماره 3، 1383، صفحه 63-84]

ش

 • شاخص انرژی مصرفی تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • شاخص بهره‌وری آب‌ افزایش بهره‌وری آب آبیاری ارقام برنج در اصفهان [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 61-74]
 • شاخص تسطیح مقایسه ماله‌های لیزری و مرسوم از نظر شاخص‌های فنی و عملکرد گندم [دوره 14، شماره 1، 1392، صفحه 107-118]
 • شاخص خمیری معرفی روش جدید استفاده از آهک به‌منظور اصلاح ویژگی‌های مکانیکی خاک و ارزیابی آن [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 57-70]
 • شاخص سطح برگ بهبود مدیریت آبیاری هیبریدهای ذرت دانه‌ای در ارزوئیه کرمان با استفاده از مدل SWAP [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 17-32]
 • شاخص سفیدشدگی تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج [دوره 11، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • شاخص عملکرد آبیاری معرفی و بررسی شاخص مجموع عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاخص فشردگی بررسی تغییرات اصلاح دانه‌بندی روی رفتار تحکیمی خاک‌های درشت‌دانۀ رس‌دار [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 67-80]
 • شاخص مخروطی طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله‌های نفوذ چندگانه [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 19-34]
 • شاخص مخروطی طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 71-84]
 • شاخص‌مخروطی اثر روش‌های خاک‌ورزی و وزن چرخ‌های فشاردهنده بر عملکرد گندم دیم در منطقۀ ایذه از استان خوزستان [دوره 11، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • شاخص های ارزیابی ارزیابی عملکرد زمانی و مکانی بهره‌برداری و مدیریت تحویل آب در شبکه آبیاری یامچی اردبیل [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 113-128]
 • شاخص‌های ارزیابی ارائة شاخص‌های تفکیکی ارزیابی عملکرد برای عوامل سازه‌ای و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 15-30]
 • شاخص‌های بهره‌برداری ارائة شاخص‌های تفکیکی ارزیابی عملکرد برای عوامل سازه‌ای و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 15-30]
 • شاخص‌های خشکسالی ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • شاخص‌های سازه‌ای ارائة شاخص‌های تفکیکی ارزیابی عملکرد برای عوامل سازه‌ای و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 15-30]
 • شاخص‌های طیفی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • شیاربازکن بهبود سبز شدن کلزای آبی با ایجاد ترک‌های طولی درراستای خطوط کاشت با استفاده از شیاربازکن و چرخ فشار مناسب [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 69-86]
 • شیار بازکن فعال ساخت و ارزیابی دستگاه کاشت مستقیم غلات در سیستم بی‌خاک‌ورزی مجهز به شیار بازکن فعال [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 69-80]
 • شالیزار ارزیابی طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری گیلان از دیدگاه بهره برداران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 37-50]
 • شانه‌زن اثر دستگاه پف‌ساز یونجه بر سرعت خشک شدن، تلفات ریزش، و پارامترهای کیفی یونجه در عملیات برداشت [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 103-114]
 • شبانکاره بررسی علل شکستگی های پوشش بتنی کانال‌ های انتقال آب (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ آبیاری شبانکاره) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • شیب بستر بررسی آزمایشگاهی تأثیر انتقال بار بستر بر مقاومت جریان در بسترهای فرسایشی با شیب‌ تند [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 121-138]
 • شیب جانبی مطالعه آزمایشگاهی جریان فوق بحرانی در تبدیل های همگرا با مقاطع ذوزنقه ای و مستطیلی [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 35-50]
 • شیب سرریز مطالعۀ آزمایشگاهی راندمان استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی-کنگره ای [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 59-74]
 • شیب کارگذاری بررسی آزمایشگاهی آب‌شستگی موضعی در پایین‌دست سازه‌ کنترل تراز بستر سطح شیب‌دار [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 51-68]
 • شبکة آبیاری ارزیابی عملکرد هیدرولیکی ساختمان‌های آبگیر و تنظیم سطح آب در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود و درودزن [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • شبکة آبیاری ارزیابی شبکه‌های آبیاری به‌روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 71-88]
 • شبکة آبیاری و زهکشی صوفی‌چای بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • شبکة پس‌انتشار پیشرو پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • شبکه آبیاری بررسی شاخص‌های عملکرد آبیاری در شبکه آبیاری درودزن [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 33-46]
 • شبکه آبیاری تحلیل آبگذری دریچه‏ های کشویی جانبی لبه تیز مستطیلی در رژیم جریان زیر بحرانی بر اساس تئوری جریان متغیر مکانی و رابطه بده دریچه [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 17-38]
 • شبکه آبیاری آبشار اصفهان بیلان آب خاک و عملکرد محصول گندم با استفاده از مدل شبیه‌سازی AquaCrop (مطاله موردی در شبکه آبیاری آبشار اصفهان) [دوره 12، شماره 4، 1390، صفحه 19-34]
 • شبکه آبیاری بیله‌وار بهینه‌سازی برنامه تخصیص آب در شبکه‌ آبیاری بیله‌وار با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-16]
 • شبکه آبیاری قزوین توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم‌ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • شبکه‌ آبیاری و زهکشی قزوین توسعۀ مدل پویایی سیستم بهسازی شبکۀ آبیاری با توجه به مشارکت کشاورزان و ارتقای مدیریت شبکه [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 1-24]
 • شبکه عصبی مصنوعی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک [دوره 10، شماره 1، 1388، صفحه 97-112]
 • شبکه عصبی مصنوعی سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی [دوره 10، شماره 4، 1388، صفحه 13-24]
 • شبکه عصبی مصنوعی مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای اوجی قوس محور با تقرب دیواره‌های جانبی در شرایط جریان آزاد با استفاده ازروش‌های یادگیری ماشینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 107-122]
 • شبکه‌های آبیاری مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر خودکار کنترل دبی در خطوط انتقال آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه‌های آبیاری و زهکشی تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 1، 1387، صفحه 125-140]
 • شبکه‌های عصبی بهینه‌سازی الگوی کشت بر اساس مقادیر پیش‌بینی‌شده جریان رودخانه (مطالعه موردی رودخانه صوفی‌چای و شبکه آبیاری پایین‌دست) [دوره 7، شماره 4، 1385، صفحه 1-18]
 • شبکۀ آبیاری یامچی ارزیابی عملکرد زمانی و مکانی بهره‌برداری و مدیریت تحویل آب در شبکه آبیاری یامچی اردبیل [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 113-128]
 • شبکۀ آبیاری بیله‌وار تدوین شاخص‌های حساسیت هیدرولیکی شبکه آبیاری بیله‌وار در شرایط مختلف بهره‌برداری [دوره 19، شماره 72، 1397، صفحه 115-132]
 • شبکۀ آبیاری رامشیر بهینه کردن پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری نواری: مطالعۀ موردی شبکۀ آبیاری و زهکشی رامشیر [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 55-70]
 • شبکۀ آبیاری رودشت مقایسه عملکرد آبگیرهای مدول نیرپیک با سامانۀ توزیع تناسبی (لت) در فرآیند تحویل آب تحت نوسانات دبی ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده رود) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-16]
 • شبکۀ آبیاری رودشت بررسی میزان تأثیر بهره‌گیری از راهکارهای غیرسازه‌ای در بهبود عملکرد بهره‌برداری کانال اصلی آبیاری تحت نوسان‌های جریان ورودی (مطالعۀ موردی کانال اصلی شبکۀ رودشت حوضۀ زاینده‌رود) [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 33-50]
 • شبکۀ رودشت ارزیابی عملکرد سامانه های کنترل خودکار در بهبود عدالت توزیع آب در کانال اصلی آبیاری متأثر از نوسانات ورودی [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 75-92]
 • شبکۀ عصبی مصنوعی ارزیابی و مقایسۀ سیستم استنتاج فازی- عصبی و شبکۀ عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از بافت خاک (مطالعۀ موردی: شبکۀ آبیاری دشت فتحعلی مغان) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 37-54]
 • شیب معکوس بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 95-110]
 • شبیه‌ساز بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]
 • شبیه‌سازی توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم‌ها [دوره 11، شماره 4، 1389، صفحه 35-56]
 • شبیه‌سازی ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 13-28]
 • شبیه‌سازی ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی انتقال آب و املاح در نیمرخ خاک [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 13-30]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB [دوره 6، شماره 4، 1384، صفحه 145-160]
 • شبیه‌سازی ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران) [دوره 20، شماره 74، 1398، صفحه 139-152]
 • شبیه‌سازی تعیین دانه‌بندی مصالح سطحی آبراهه‌ها در دو حالت خشک و تر با استفاده از فناوری پردازش تصویر (مطالعۀ موردی: رودخانۀ سیرچ کرمان) [دوره 20، شماره 75، 1398، صفحه 33-52]
 • شبیه‌سازی بررسی کارایی نرم افزار فلوئنت در برآورد دبی جریان در قطره‌چکان‌ بلندمسیر [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 1-16]
 • شبیه‌ساز باران بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه‌ساز باران [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 1-16]
 • شبیهسازی عددی شبیه سازی عددی رفتار دینامیکی مواد دانه ای کشاورزی در محیط های گسسته با ارائه مدلی با المانهای مجزا1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 81-96]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی عددی تأثیر زاویه تلاقی بر دینامیک جریان در تلاقی کانال‌های همکف و غیرهمکف [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 53-68]
 • شبیه‌سازی مونت کارلو ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه [دوره 11، شماره 3، 1389، صفحه 1-14]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کننده‌ میزان محافظه‌کاری [دوره 20، شماره 76، 1398، صفحه 37-56]
 • شتاب ارتعاش بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل و نقل جاده‌ای‏ [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 1-14]
 • شدت پاشش ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • شدت تلاطم شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل STAR-CCM+ [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-44]
 • شیر بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی [دوره 12، شماره 1، 1390، صفحه 45-58]
 • شرایط پوست‌گیری اثر شرایط مختلف پوست‌گیری بر کیفیت و کمیت روغن استحصالی دانه کلزا1 [دوره 7، شماره 1، 1385، صفحه 111-124]
 • شرایط دیم اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد [دوره 10، شماره 3، 1388، صفحه 57-68]
 • شرایط دینامیکی تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی [دوره 12، شماره 2، 1390، صفحه 101-114]
 • شرایط غیر ماندگار شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم [دوره 10، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • شیر بافت‌دار مقایسة برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت‌دار با شیر بی‌چربی و پر‌چرب در دورة نگهداری [دوره 13، شماره 4، 1391، صفحه 41-50]
 • شربت گلوکز تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • شیرفندق رزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • شیرکنترل دبی مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر خودکار کنترل دبی در خطوط انتقال آب [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیر کنترل دبی مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 73-88]
 • شفاف‌سازی تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 119-132]
 • شکستگی برنج بررسی اثر تغییر سرعت دورانی روتور سفیدکن سایشی افقی بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج در استان فارس [دوره 9، شماره 4، 1387، صفحه 45-56]
 • شکستگی برنج بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن [دوره 8، شماره 4، 1386، صفحه 127-142]
 • شکل تاج تعیین ضریب دبی سرریز کنگره ای مستطیلی در اثر شیب وجه‌های با‌لا‌دست و پایین دست [دوره 19، شماره 73، 1397، صفحه 83-98]
 • شکل گرداب بررسی اثر زاویه دفلکتور متقارن بر عملکرد آبگیر قائم [دوره 20، شماره 77، 1398، صفحه 89-110]
 • شکوفه ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار [دوره 7، شماره 3، 1385، صفحه 41-52]
 • شلتوک مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس [دوره 8، شماره 1، 1386، صفحه 85-100]
 • شلتوک پیش‌بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک‌کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 8، شماره 2، 1386، صفحه 135-156]
 • شلتوک بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 97-112]
 • شلتوک برنج اثر خشک کردن چند مرحله‌ای بر بازده تبدیل و مدت زمان خشک کردن شلتوک1 [دوره 6، شماره 1، 1384، صفحه 113-124]
 • شناسایی جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی موجود در پنیر سنتی کوزه [دوره 14، شماره 3، 1392، صفحه 83-96]
 • شوری