تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (IDSER) - اصول اخلاقی انتشار مقاله