تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (IDSER) - واژه نامه اختصاصی