تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (IDSER) - اهداف و چشم انداز