مدلسازی
1. توسعه مدل طراحی بهینه خط انتقال آب (مطالعه موردی: خط انتقال سد خارج از بستر بیستون)

رسول قبادیان؛ سارا حشمتی؛ سید احسان فاطمی

دوره 22، شماره 81 ، زمستان 1399، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2020.352207.1441

چکیده
  به‌منظور طراحی بهینه ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آن، یک مدل‌کامپیوتری توسعه داده‌شد. در این مدل مجموع هزینه‌های جاری و ثابت طرح بر مبنای بهینه‏سازی به‌روش الگوریتم ژنتیک دودویی با رعایت محدودیت-های سرعت و فشار کمینه می‌شود. مشخصات هیدرولیکی و اقتصادی لوله‏ها و پمپ‏های موجود در بازار ایران به عنوان یک بانک اطلاعاتی و فایل داده ...  بیشتر