دوره و شماره: دوره 21، شماره 80، پاییز 1399، صفحه 1-160 
2. بررسی آزمایشگاهی تعیین ضریب دبی در سرریزهای مرکب قوسی

صفحه 1-18

10.22092/idser.2020.126318.1388

مهدی مفتاح هلقی؛ نصیره حسینی؛ امیر احمد دهقانی؛ عبدالرضا ظهیری


9. ارزیابی آب کاربردی و بهره وری آب در تاکستان های کشور

صفحه 133-148

10.22092/idser.2020.351803.1438

فریبرز عباسی؛ ابوالفضل ناصری؛ معین ادین رضوانی؛ مصطفی گودرزی؛ محمد کریمی؛ امیر اسلامی؛ مهدی طاهری؛ افشین یوسف گمرکچی؛ حیدر طایفه رضایی؛ حسن خسروی؛ سیدحسن موسوی فضل؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ جواد باغانی؛ نادر عباسی؛ مهدی اکبری