دوره و شماره: دوره 21، شماره 79، تابستان 1399، صفحه 1-140 
3. بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب‌دار

صفحه 23-38

10.22092/idser.2019.127234.1400

مهرداد خیرایی؛ حجت الله یونسی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ بابک شاهی نژاد؛ حسن ترابی