دوره و شماره: دوره 21، شماره 78، بهار 1399، صفحه 1-156 
2. مطالعه آزمایشگاهی راندمان افزایش اکسیژن محلول آب در سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای

صفحه 1-22

10.22092/idser.2019.123596.1356

مینا حبیب پناه؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ مریم نوابیان؛ رامین بهبودی؛ مژگان فرزین؛ مریم صفاری جورشری