دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، زمستان 1398، صفحه 1-152 
5. مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها

صفحه 57-72

10.22092/idser.2019.125665.1380

سید محمد حسن سعیدی؛ مجید رحیم پور؛ محمد ذونعمت-کرمانی؛ محمدرضا مددی