2. بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی

امیر مرادی نژاد؛ امیر حمزه حقی آبی؛ مجتبی صانعی؛ حجت الله یونسی

دوره 20، شماره 76 ، پاییز 1398، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.121215.1312

چکیده
  برای کاهش رسوب ورودی به دهانۀ آبگیر می­توان از دیوار جداکننده به‌عنوان سازۀ­ کنترل­کنندۀ ورود رسوب به آبگیر استفاده کرد. دیوار جدا­کننده باعثتغییرالگوی جریان ودر نتیجه تغییر مقداررسوبورودی به آبگیر می­شود.متوسط زاویه­های خطوط جریان که به آبگیر وارد می­شوند از کف به سمت سطح زیاد می­شود. در این تحقیق، اثر دیوار جداکننده ...  بیشتر

3. تحلیل آبگذری و شرایط جریان در سرریزهای دریچه‌دار کشویی

ابوالفضل برقی خضرلو؛ علیرضا وطن خواه

دوره 20، شماره 76 ، پاییز 1398، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.122093.1325

چکیده
  دریچه­های کشویی در تاج سرریزهای اوجی با ارتفاع زیاد (سدهای تنظیمی) یا با ارتفاع کم (به­عنوان آستانه) به­منظور کنترل بهتر جریان طراحی و استفاده می­شوند. در حالت دوم، متناسب با ترکیب­های مختلف هندسۀ سرریز، بازشدگی دریچه، عمق بالادست و عمق پایین­دست، چهار شرط مختلف جریان قابل تشخیص است: الف) جریان کنترل نشدۀ آزاد، ب) جریان کنترل ...  بیشتر

4. تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها با پارامترهای کنترل‌کننده‌ میزان محافظه‌کاری

مصطفی مردانی نجف آبادی؛ عباس عبدشاهی؛ معصومه فروزانی؛ منیره زینالی

دوره 20، شماره 76 ، پاییز 1398، صفحه 37-56

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.122302.1332

چکیده
  مطالعات نشان می‌دهد که عملکرد بسیاری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی موجود بنا به دلایلی مانند نقص در طراحی و اجرا و نبود مدیریت مناسب، کمتر از حد انتظار است. وجود عوامل مؤثر متعدد بر عملکرد این شبکه‌ها، مسئله ارزیابی را پیچیده کرده است. یکی از روش‌های بسیار کارآمد در زمینۀ ارزیابی کارایی، روش تحلیل پوششی داده‌هاست. البته فرض دقیق و ...  بیشتر

5. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر حضور اجسام شناور بر عمق آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه کج مستقر روی سرشمع

احمد زارع گنجارودی؛ محسن مسعودیان؛ مهدی اسمعیلی ورکی

دوره 20، شماره 76 ، پاییز 1398، صفحه 57-76

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.122306.1333

چکیده
  رودخانه‌ها در مواقع سیلابی اجسام شناور مانند بقایای درختان و گیاهان را با خود حمل می‌کنند که تجمع آنها مقابل پایه‌های پل می‌تواند با انسداد، تنگ‌کردن یا تغییردادن مسیر جریان در دهانه‌های پل، تشدید آب‌شستگی در اطراف آن را به­همراه داشته باشد و با توسعۀ عمق آب‌شستگی به زیر پی پل‌ها، تخریب آنها رخ دهد. در تحقیق حاضر تأثیر ابعاد ...  بیشتر

6. شبیه سازی سه بعدی تنش برشی در کانال مرکب مستطیلی با استفاده از مدل عددی Ansys Fluent

علی آرمان؛ رضوان ولیزاده

دوره 20، شماره 76 ، پاییز 1398، صفحه 77-94

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.122488.1337

چکیده
  پیش‌بینی تنش ﺑﺮﺷﻲ در ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی روﺑﺎز در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ مانند ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪار، محاسبۀ اﻓﺖ اﻧﺮژی و رﺳﻮب‌گذاری در ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎ بااﻫﻤﻴﺖ است. در مواقع سیلابی، به­دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل اﺻﻠﻲ و  دﺷﺖﻫﺎی ﺳﻴﻼﺑﻲ اﻃﺮاف، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت است و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﻣﻴﺰان ...  بیشتر

7. بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

سید شهاب بنی طبا؛ منوچهر حیدر پور؛ ناهید پورعبدالله

دوره 20، شماره 76 ، پاییز 1398، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.122797.1344

چکیده
  آب عبوری از روی سریزها یا زیر دریچه­ها اغلب دارای انرژی زیادی می­باشد. چنانچه این آب با همان انرژی وارد رودخانه شود موجب خرابی سازه­های پایین‌دست می­شود. یکی از راه­های کاهش این انرژی ایجاد پرش هیدرولیکی می­باشد. لذا مطالعه و تحقیق در مورد پرش هیدرولیکی اهمیت زیادی دارد. در تحقیق حاضر خصوصیات پرش هیدرولیکی روی بسترهایی ...  بیشتر

8. حل تحلیلی معادله جریان متلاطم درون آبخوان آبرفتی با تغذیه یکنواخت سطحی

اسحاق انصاری؛ دکتر محسن مسعودیان؛ محمد صدقی اصل

دوره 20، شماره 76 ، پاییز 1398، صفحه 111-124

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2019.124451.1365

چکیده
  تخمین پروفیل سطح آبدرآبخوان­هاهنگامی‌ با اهمیت خواهد شد که متأثر و هم‌زمان با تغذیۀ سطحی (مانند بارش) باشد. تغذیۀ سطحی می­تواند موقعیت و وضعیت نیمرخ سطح آب را دچار نوسان کند و مهندس طراح نتواند پروفیل سطح آب را به‌خوبی برآورد کند. این حالت در شرایطی سخت­تر خواهد شد که مصالح آب­خوان درشت­دانه یا به ‌اصطلاح مصالحی با نفوذپذیری ...  بیشتر

9. ارزیابی راندمان کل آبیاری و هیدرومدول واقعی با استفاده از روش بیلان آب (مطالعۀ موردی، دشت نازلوچای ارومیه)

حیدر طایفه رضایی؛ جمال احمدآلی؛ خالد احمدآلی

دوره 20، شماره 76 ، پاییز 1398، صفحه 125-142

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2019.124872.1370

چکیده
  این مطالعه به‌منظور ارزیابی راندمان کل آبیاری و هیدرومدول واقعی دشت نازلوچای ارومیه با استفاده از روش بیلان آب، در سال 1391 اجرا گردید. مطالعات شامل اندازه‌گیری‌های صحرایی، مطالعات میدانی، و بررسی آمار و اطلاعات موجود بود. راندمان کاربرد در 14 مزرعه اندازه‌گیری‌ شد که مقدار آن از 4/55 تا 8/78 درصد متغیر بود. راندمان توزیع از 75 تا 94 درصد ...  بیشتر