دوره و شماره: دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 1-152 
11. ارزیابی آبیاری نواری و مقایسه با مدل WinSRFR (مطالعه موردی در اراضی پایاب سد مخزنی دویرج دهلران)

صفحه 139-152

10.22092/idser.2018.120805.1305

حمیدرضا شکری؛ محسن نجارچی؛ رضا جعفری نیا؛ شهرو مختاری؛ حمزه علی علیزاده؛ اصغر رحمانی