دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، پاییز 1397، صفحه 1-164 
11. ارزیابی راندمان توزیع آب در کانال‌های بتنی و کانالت‌ها در شبکه‌های آبیاری استان خوزستان

صفحه 149-164

10.22092/idser.2018.122322.1334

نادر سلامتی؛ پیمان ورجاوند؛ شکراله آبسالان؛ آذرخش عزیزی؛ محی الدین گوشه؛ جعفر حبیبی