دوره و شماره: دوره 18، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 1-144