دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 1-162 
4. بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای

صفحه 70-80

10.22092/aridse.2017.109615

مریم پاشازاده؛ منوچهر حیدرپور؛ سید حسین سقائیان نژاد؛ سید حسین رضویان


10. بررسی آزمایشگاهی پدیده برخاستگی در جریان‌های غلیظ رسوبی

صفحه 129-144

10.22092/aridse.2017.109613

پیمان ورجاوند؛ مهدی قمشی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده