دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 1-112 
3. اصول طراحی خشک‌‌کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانه‏ای زراعی1

صفحه 35-52

رضا امیری چایجان؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ محمد حسین کیانمهر