دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 1-94 
5. اثر محیط خیس شدة متغیر و ثابت بر شبیه‌سازی و یکنواختی آبیاری جویچه‌ای1

صفحه 63-80

سید محمدرضا امینی‌زاده؛ محمد محمودیان شوشتری؛ عبدالمجید لیاقت؛ صلاح کوچک‌زاده