دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 1-156 
4. کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی1

صفحه 47-64

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی