دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 1-170 
4. نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای- نواری1

صفحه 53-66

فرهاد میرزایی؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی؛ محمدحسین امید


6. بررسی تأثیر سرعت و زاویۀ لبۀ تیغه بر مقاومت برشی ساقۀ ارقام مختلف برنج

صفحه 99-112

رضا طباطبایی کلور؛ علیمحمد برقعی؛ رضا علیمردانی؛ علی رجبی پور؛ حسین مبلی؛ علیرضا علامه


8. مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی

صفحه 113-124

سعید اسمعیل نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ نادر حیدری؛ مجتبی اکرم


10. روشی ساده برای تخمین توأمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر خاک1

صفحه 143-156

جمال محمد ولی سامانی؛ مهدی همائی؛ مهدی کوچک زاده؛ پرویز فتحی