دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 1-138 
4. ارزیابی عملکرد دستگاه ساقه‌کن پنبه

صفحه 47-58

محمدرضا مستوفی سرکاری؛ پیام ملکی تبریز؛ سعید مینائی


6. ارزیابی شبکه‌های آبیاری به‌روشBenchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها

صفحه 71-88

جلال جلیلی؛ سیدجلال جبلی؛ هوشنگ قمرنیا؛ محمدجواد منعم


8. آبشویی نیترات در سیستم آبیاری بارانی تحت مدیریت کود-آبیاری ذرت

صفحه 101-118

مهدی قیصری؛ سید‌مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ محمد‌اسماعیل اسدی


9. تعیین برخی خواص فیزیکی دانة کلزا (واریته لیکورد)

صفحه 119-128

عبدالله ایمان‌مهر؛ برات قبادیان؛ سعید مینائی؛ جواد فردمال