دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 1-174 
1. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها

صفحه 1-14

مجید خیاط خلقی؛ محمد حسین نوری قیداری؛ مسعود شفیعی فر


5. تأثیر بار معلق بر ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی

صفحه 55-70

سید علی ایوب زاده؛ سعید گوهری اسدی؛ جمال محمدولی سامانی


10. تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد1

صفحه 125-142

مهدی قیصری؛ سیدمجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ محمداسماعیل اسدی