دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-150 
4. شبیه‌سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها

صفحه 51-64

جمال محمدولی سامانی؛ سیدعلی ایوب‌زاده؛ روزبه‌ آقامجیدی


8. تبدیل خرمنکوب متداول برنج به یک خرمنکوب جریان محوری و ارزیابی عملکرد آن

صفحه 111-126

عزت‌الله‌ عسکری اصلی ارده؛ محمدرضا علیزاده؛ صمد صبوری