دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-156 
8. ساخت و ارزیابی موزع مناسب برای کشت بذر خیسیده هندوانه

صفحه 105-118

عباس مهدی‌نیا؛ حسین چاجی؛ احمد طباطبایی‌فر


9. تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا

صفحه 119-134

فاطمه سلحشور دلیوند؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ احمد فاخری‌فرد؛ مسعود کاوسی؛ محمدرضا یزدانی؛ ناصر دواتگر