دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-114 
6. طراحی، ساخت و ارزیابی مزرعه‌ای نفوذسنج پشت تراکتوری

صفحه 71-84

مجتبی نادری بلداجی؛ رضا علیمردانی؛ احمد طباطبایی‌فر؛ احمد شریفی