دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-152 
3. مدل گسترده تحلیل پایداری سواحل رودخانه

صفحه 37-56

امیر صمدی؛ ابراهیم امیری‌تکلدانی؛ حسن رحیمی


4. اثر استفاده از انواع کولتیواتور بر میزان عملکرد و کیفیت چغندرقند

صفحه 57-68

صادق افضلی‌نیا؛ محمود نیرومندجهرمی؛ دادگر محمدی


9. بررسی و تحلیل دینامیکی عملکرد مبدل گشتاور

صفحه 127-136

محمدرضا قاسمی‌بوسجین؛ سیدسعید محتسبی؛ منصور بهروزی‌لار؛ حجت احمدی


10. تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه‌های آبیاری

صفحه 137-152

ابوالفضل ناصری؛ محمدرضا نیشابوری