دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-88 
1. ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم

صفحه 1-12

محمود صفری؛ فرید امیر شقاقی؛ نعیم لویمی؛ حسین چاجی


3. بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت

صفحه 25-38

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عبدالحسین هورفر؛ عباس سروش؛ پیتر فرمییر