دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-94 
3. تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA)

صفحه 29-44

داوود محمد زمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ مرتضی الماسی؛ حمیدرضا شفیع‌خانی


4. اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن

صفحه 45-56

حسین کیانی؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ سید هادی رضوی؛ محمد سعید یارمند؛ علی دینی


5. اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد

صفحه 57-68

رضا رحیم‌زاده؛ احمد شریفی مالواجردی؛ ارژنگ جوادی


7. ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای

صفحه 83-94

هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی