دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-98 
7. تعیین حجم و جرم لیمو با استفاده از سیستم ماشین بینایی

صفحه 87-98

مصطفی خجسته‌نژند؛ محمود امید؛ احمد طباطبایی‌فر