دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-112 
2. تأثیر گرانول‌های نانوزئولیت حاوی پرمنگنات پتاسیم بر افزایش عمر انبارمانی و خصوصیات کیفی گیلاس تکدانه مشهد

صفحه 11-26

معصومه عمادپور؛ بهزاد قره‌یاضی؛ یوسف رضائی کلج؛ آزاد عمرانی؛ ابوالقاسم محمدی