دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-94 
3. طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران

صفحه 29-48

یوسف عباسپور گیلانده؛ سینا حقیقت شیشوان؛ ولی رسولی شربیانی؛ ضرغام فاضل نیاری


4. عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز

صفحه 49-58

محمد حسین سعیدی‌راد؛ احمد طباطبائی‌فر؛ فوژان بدیعی


5. بررسی ویژگی‌های مکانیکی فیلم‌های نانویی نقره- رس برای بسته‌بندی مواد غذایی

صفحه 59-72

سعید مینایی؛ میثم ستاری نجف آبادی؛ محمد حسین عزیزی؛ حامد افشاری


7. تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته

صفحه 85-94

علی‌ماشاءاله کرمانی؛ حمیدرضا گازر؛ احمد صادقی