دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-114 
5. تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک)

صفحه 61-72

10.22092/aridse.2012.102277

سید حبیب الله‌ هاشمی فرد دهکردی؛ مرتضی الماسی؛ محمد مهران‌زاده


6. منحنی‌های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چای Hypericum perforatum L.

صفحه 73-86

10.22092/aridse.2012.102278

حسین احمدی چناربن؛ سعید مینایی؛ علی‌رضا بصیری؛ مرتضی الماسی؛ اکبر عرب حسینی