دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-116