دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-126 
6. طراحی، ساخت و ارزیابی یک روبات متحرک برای انجام عملیات سمپاشی در گلخانه

صفحه 87-100

10.22092/aridse.2011.102234

حسن مسعودی؛ رضا علیمردانی؛ محمود امید؛ سید سعید محتسبی؛ سعید باقری شورکی