دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-118