دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-110 
1. مطالعه آزمایشگاهی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن گوگردی

صفحه 1-18

10.22092/aridse.2012.102104

مهدی صادقیان رنانی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ نادر عباسی؛ علی رئیسی استبرق