دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-108 
7. انتخاب مناسب‌ترین سامانه برداشت ذرت بذری بر مبنای مدل‌های TOPSIS و SAW

صفحه 81-92

10.22092/aridse.2013.102079

سیدحسن پیشگرکومله؛ علیرضا کیهانی؛ محمدرضا مستوفی‌سرکاری؛ علی جعفری