1. تأثیر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی

محمد جلینی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102064

چکیده
  برای بررسی اثر درصد آب مصرفی و زمان قطع آب آبیاری در روش آبیاری بارانی بر میزان عملکرد و کارآیی مصرف آب در ارقام مختلف گندم، آزمایشی با استفاده از طرح آماری کرت‌های نواری دو بار خرد شده (Strip Split Plot) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال­های 1385 تا 1387 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایستگاه طرق، در سه تکراربه اجرا ...  بیشتر

2. مقیاس‌بندی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی‌های نفوذ آب در خاک در مقیاس حوزه آبریز (مطالعه موردی: دشت باجگاه)

فاطمه مهرابی؛ علیرضا سپاسخواه

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 13-32

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102065

چکیده
  به منظور تخمین پارامترهای نفوذ آب در مقیاس منطقه، مطالعه­ تغییرپذیری مکانی خصوصیات نفوذ آب در خاک ضروری است.  بر پایه­ آزمایش­هایی روی پساب تصفیه شده در حوضه آبریز باجگاه، این پژوهش به مقیاس­بندی (scaling) پارامترهای نفوذ آب مدل دو جزئی فیلیپ و تحلیل تغییرپذیری مکانی خصوصیات نفوذ آب در خاک با استفاده از روش­های مقیاس­بندی ...  بیشتر

3. بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری

ابراهیم گنابادی؛ زهره حمیدی‌اصفهانی؛ محمدحسین عزیزی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 33-44

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102066

چکیده
  نگهداری مواد غذایی همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است به طوری که طی سالیان دراز روش­های متعدد را به منظور حفظ نیازمندی­های خود به کار گرفته یا ابداع کرده است که می­توان به استفاده از انبار سرد، پوشش­های پلاستیکی و اتمسفر اصلاح شده اشاره کرد.  در این پژوهش، اثر بسته­بندی کاهوی پیچ معمول (رقم Romain)،در اتمسفر اصلاح شده با ...  بیشتر

4. اثر شرایط خیساندن و جوانه‌زنی بر خصوصیات کمی و کیفی عصارة مالت جو

علیر‌ضا قدس‌ولی؛ حمید بخش‌آبادی؛ مرتضی محمدی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 45-58

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102067

چکیده
  مالت‌سازی فرآیند پیچیدة زیست­فناوری و شامل مراحل خیساندن، جوانه‌زنی و خشک‌ کردن و پروردن دانه‌های غلات در شرایط کنترل شده دما و رطوبت نسبی است.  در این پژوهش، تأثیر مدت زمان خیساندن (24، 36، و 48 ساعت) و جوانه‌زنی (3، 5، و 7 روز) روی خصوصیات کمی و کیفی عصاره مالت (راندمان عصاره‌گیری گرم، رنگ عصاره، نیتروژن انحلال‌پذیر، شاخص کلباچ، ...  بیشتر

5. تأثیر آب گرم، اتانول و بخار اسیداستیک بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حسی میوه هلو رقم البرتا (Prunus persica Batsch var elberta)

پروین شرایعی؛ ابراهیم گنجی‌مقدم

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 59-72

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102068

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تیمار میوة هلوی رقم البرتا با آب گرم، محلول گرم اتانول، و بخار اسید­استیک در مقایسه با تیمار میوه با قارچ­کش سنتزی بنومیل بر خصوصیات کمی، کیفی و حسی اجرا گردید.  در گام اول تحقیق، تأثیر تیمار آب گرم (45،50، و 55 درجه ­سلسیوس به مدت 1، 3، و 5 دقیقه) بر خصوصیات کمی، کیفی هلو (سفتی بافت، مواد جامد انحلال­پذیر ...  بیشتر

6. مدل‌سازی ریاضی و آزمون تزریق در یک سامانه آزمایشگاهی سمپاش تزریق مستقیم (DI)

داود محمدزمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ علی رستمی؛ جلال‌الدین قضاوتی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102069

چکیده
  در سمپاش­های تزریق مستقیم1 (DI)، زمان تأخیر برای تغییر غلظت مواد شیمیایی در نوک افشانک­ها بر کارایی سمپاش تأثیر می­گذارد.  مهم­ترین متغیر برای بررسی عملکرد سامانۀ­ تزریق مستقیم در اِعمال علف­کش­ها به صورت زمان حقیقی، زمان تأخیر آن است.  در این تحقیق، ابتدا یک سامانه تزریق مستقیم روی یک سمپاش بوم­دار طراحی و نصب شد.  ...  بیشتر

7. مدل‌سازی عددی جریان در خشک‌کن پاششی دو جداره نیمه‌صنعتی و تعیین الگوی انتقال حرارت در دیواره به روش دینامیک سیال محاسباتی

امیدرضا روستاپور؛ علی‌رضا تهور؛ احمد افسری؛ امین‌رضا سیاری

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102070

چکیده
  مدل‌سازی عددی جریان سیال درون خشک‌کن پاششی دو جداره به صورت تقارن محوری با استفاده از روش دینامیک سیال محاسباتی انجام و جهت مدل‌سازی جریان آشفته، از مدل  k-ε استاندارد استفاده شده‌ است.  در این راستا، الگوی جریان هوا و تغییرات دمای درون محفظة خشک‌‌کن و در جدارة جریان هوای خنک‌ آن بررسی و عایق‌ مناسب نیز جهت سقف محفظه خشک‌کن‌ ...  بیشتر

8. مقایسه ماله‌های لیزری و مرسوم از نظر شاخص‌های فنی و عملکرد گندم

الیاس دهقان؛ آذرخش عزیزی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، صفحه 107-118

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102071

چکیده
  بسیاری از اراضی جنوب استان خوزستان ناهموارند و ماله‌های مرسوم برای تسطیح دقیق آنها مناسب نیستند.  ناهمواری سطح خاک تأثیر زیادی بر میزان مصرف آب، درصد سبز شدن بذر و عملکرد گیاه دارد.  این پژوهش در سال90-89 به روش آزمون t جفت نشده برای مقایسه عملکرد ماله­های لیزری و مرسوم از نظر شاخص تسطیح، زمان مورد نیاز، میزان و کارایی مصرف آب، ...  بیشتر