نویسنده = بنی طبا، سید شهاب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زبری ذوزنقه ای قائم الزاویه و شیب معکوس در حوضچه آرامش بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 95-110

10.22092/idser.2018.122797.1344

سید شهاب بنی طبا؛ منوچهر حیدر پور؛ ناهید پورعبدالله