نویسنده = زارع گنجارودی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر حضور اجسام شناور بر عمق آب‌شستگی اطراف گروه‌پایه کج مستقر روی سرشمع

دوره 20، شماره 76، پاییز 1398، صفحه 57-76

10.22092/idser.2018.122306.1333

احمد زارع گنجارودی؛ محسن مسعودیان؛ مهدی اسمعیلی ورکی