نویسنده = امیری، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عیار سیمان و میزان هوازا در برخی خواص مهندسی پوشش بتنی کانال‌های آبیاری

دوره 19، شماره 71، تابستان 1397، صفحه 129-142

10.22092/idser.2017.115248.1251

مهدی عباسی؛ محمد مهدی امیری؛ رضا بهراملو