نویسنده = ساعی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ایجاد ناهمواری در پایین دست سرریز اوجی در کنترل پرش هیدرولیکی

دوره 20، شماره 74، بهار 1398، صفحه 27-40

10.22092/idser.2018.114595.1235

رسول دانشفراز؛ سینا صادق فام؛ وحید ساعی