نویسنده = حسین زاده دلیر، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نتایج تجربی و عددی فرسایش بستر پیرامون پایه‌های پل با مقاطع هندسی مختلف

دوره 19، شماره 71، تابستان 1397، صفحه 19-36

10.22092/aridse.2017.109453.1189

نازیلا کاردان؛ نسرین حسن پور؛ علی حسین زاده دلیر