نویسنده = خسروی نیا، پیام
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر شیب جانبی دیوار کانال اصلی در تلاقی کانال های روباز بر ابعاد ناحیۀ جداشدگی

دوره 20، شماره 75، تابستان 1398، صفحه 1-16

10.22092/idser.2018.115514.1257

پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمود شفاعی بجستان؛ محمد رضا نیک پور