نویسنده = اعلمی، محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق در سرریزهای کلید پیانویی

دوره 19، شماره 70، بهار 1397، صفحه 113-126

10.22092/aridse.2017.108915.1177

کیومرث روشنگر؛ مهدی ماجدی اصل؛ محمد تقی اعلمی؛ جلال شیری