نویسنده = تاجبخش، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کاربرد بنتونیت در سد زیرزمینی به کمک مدل آزمایشگاهی

دوره 19، شماره 70، بهار 1397، صفحه 99-112

10.22092/idser.2017.108658.1169

نادر قلی ابراهیمی؛ محمد تاجبخش


2. تأثیر مخلوط خاکستر پوستۀ برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی

دوره 18، شماره 69، پاییز 1396، صفحه 45-60

10.22092/aridse.2017.108354.1161

محمد تاج بخش؛ منوچهر فتحی مقدم؛ نادرقلی ابراهیمی