نویسنده = سقائیان نژاد، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جریان همزمان از زیر دریچه کشویی و روی سرریز ذوزنقه‌ای در کانال دایره ای

دوره 17، شماره 67، زمستان 1395، صفحه 70-80

10.22092/aridse.2017.109615

مریم پاشازاده؛ منوچهر حیدرپور؛ سید حسین سقائیان نژاد؛ سید حسین رضویان