نویسنده = شیخ کاظمی، جلال
تعداد مقالات: 1
1. اثر مقیاس بر پروفیل سطح آب در سرریز اوجی با انحنا در پلان و با دیواره های جانبی همگرا

دوره 17، شماره 66، بهار 1395، صفحه 119-136

10.22092/aridse.2016.106417

جلال شیخ کاظمی؛ مجتبی صانعی؛ مهدی اژدری مقدم