نویسنده = امامقلی زاده، صمد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد پره های مستغرق درکاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل با دماغه گرد

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 113-128

10.22092/aridse.2017.107337.1125

صمد امامقلی زاده؛ ابراهیم نوحانی