نویسنده = ترابی پوده، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی عددی و فیزیکی خصوصیات جریان در کانال مرکب منشوری با زبری ناهمگن

دوره 18، شماره 68، تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22092/aridse.2017.105184.1052

شادی نجفیان؛ حجت الله یونسی؛ عباس پارسائی؛ حسن ترابی پوده